Podmínky koncového uživatele – End-user License Agreement (EULA)

1. EULA pro uživatele komerčních licencí Act-3D

Zde je překlad z anglického originálu. Pokud by byla EULA v rozporu s anglickou verzí, platí verze anglická. Ta je o řádek níže. Překlad a úpravy by měly nicméně odpovídat původnímu znění a neměnit význam a právní dosah originálu. 

Použitelnost této smlouvy EULA
Tato část smlouvy EULA se vztahuje na standardní komerční verzi Lumion a Lumion Pro. To zahrnuje bezplatnou zkušební verzi komerčních verzí Lumionu.
Zahrnuje také předplatné verze Lumionu, které jsou dostupné v některých zemích.

Důležité pozorně si přečtěte: Tato licenční smlouva s koncovým uživatelem („EULA“) je právní smlouva mezi vámi (jednotlivcem nebo jedním subjektem) a Act-3D pro software Act-3D, který je součástí této smlouvy EULA, která zahrnuje přidružená média a Internetové služby Act-3D („software“). Software může doprovázet dodatek nebo dodatek k této smlouvě EULA.

Během procesu nákupu, stahování, vytváření účtu nebo instalace softwaru budete informováni o tom, že budete muset souhlasit s podmínkami této smlouvy EULA. Pokud nesouhlasíte s podmínkami v této smlouvě EULA, nekupujte, stahujte, neinstalujte, nekopírujte ani nepoužívejte software. Nákup komerčních verzí softwaru Act-3D je dodáván s dvoutýdenní politikou vrácení peněz, žádné dotazy. Máte-li jakýkoli požadavek na vrácení peněz nebo dotaz, kontaktujte náš tým péče o zákazníky.

Definice
1. „Lumion“ je program dodávaný společností Act-3D B.V. a veškeré jeho aktualizace. Chcete-li zobrazit specifikace Lumion, použijte následující odkaz: https://lumion.com/specifications.html.
2. „Projekt Lumion“ znamená výstupní soubor vygenerovaný pomocí programu Lumion.
Příklady projektů Lumion zahrnují filmy, prezentace, demonstrační soubory, interaktivní multimediální materiál, produkty interaktivní zábavy a podobně.
3. MyLumion je služba, která může hostit 360 stupňové panoramatické pohledy.
4. OpenStreetMap je BETA verze služby, která může stahovat data měst / terénů pro 3D modely.

Udělení licence
Tato licence vám umožňuje:
1. Nainstalujte a používejte Lumion na více počítačích a vytvářejte kopie Lumionu ve strojově čitelné formě pro účely zálohování, pokud počet souběžných uživatelů nepřesáhne počet zakoupených licencí Lumion. Na každé takové kopii musíte reprodukovat všechna oznámení o autorských právech a jakékoli jiné vlastnické legendy na původní kopii Lumionu. Je nezákonné zpřístupňovat nainstalované kopie Lumionu nebo instalačních souborů Lumionu veřejnosti, například prostřednictvím webů hostujících soubory.
2. Nainstalujte Lumion na úložné zařízení, jako je síťový server, a spusťte Lumion v interní síti, pokud počet souběžných uživatelů nepřesáhne počet zakoupených licencí Lumion. Pro každého takového uživatele je třeba zakoupit kopii Lumionu.
3. Vytvořte kopie „Lumion projektu“ a distribuujte tyto kopie pro použití vámi nebo zaměstnanci, které zaměstnáváte, nebo jinou stranou.

Licenční omezení
Kromě případů uvedených v části „Udělení licence“ nesmíte vytvářet ani distribuovat kopie Lumionu nebo elektronicky přenášet Lumion z jednoho počítače do druhého nebo prostřednictvím sítě. Lumion nesmíte pronajímat, pronajímat ani sublicencovat.
Lumion nesmíte upravovat ani vytvářet odvozená díla založená na Lumionu.

Hardwarové požadavky
Lumion běží na operačním systému Windows a vyžaduje přístup k internetu přes HTTP na licenčním serveru Act-3D BV Jste zodpovědní za výběr vhodných zdrojů, včetně přístupu k hardwaru a internetu, a za zajištění jejich dostupnosti v plné a včasné době způsob. Act-3D B.V. nebude za žádných okolností odpovědná za ztráty nebo náklady vzniklé v důsledku chyb přenosu, poruch nebo nedostupnosti těchto zařízení. Chcete-li zobrazit podrobné požadavky na hardware, použijte následující odkaz: https://lumion.com/requirements.html

Soukromí
Instalací této kopie Lumion souhlasíte s tím, že Lumion zasílá hardwarové informace, jako je název počítače a hardwarové specifikace, na servery Act3D B.V. za účelem ověření platnosti vaší licence.
Instalací této kopie Lumionu také souhlasíte s tím, že Lumion zasílá informace o použití produktu, výsledky testů a technické údaje o hardwaru na servery Act3D B.V. za účelem dalšího zlepšení budoucího vývoje Lumionu a poradenství ohledně vhodnosti hardwaru pro provoz Lumionu. Lumion používá plovoucí licenční systém a licence jsou aktivovány / deaktivovány na licenčních serverech Act-3D. Aby se zachoval stav aktivace licencí Lumion (aktivní nebo neaktivní), Act-3D ukládá aktivační / deaktivační data do databáze. Act-3D si také vyhrazuje právo použít tato data pro analytické účely. Tato data jsou k dispozici také autorizovaným prodejním partnerům Act-3D.
Citlivé údaje jsou anonymizovány v souladu s evropskými obecnými předpisy o ochraně údajů.

Vlastnictví
Předchozí licence vám poskytuje omezená práva k používání Lumionu, pouze pro zamýšlené použití. Přestože vlastníte média, na kterých je Lumion zaznamenán, nestáváte se vlastníkem a Act-3D si ponechává vlastnické právo k Lumionu, Prohlížeči Lumionů (dodává se s Lumion Pro) a všech jejich kopií. Všechna práva duševního vlastnictví k softwaru zůstávají výlučně svěřena společnosti Act-3D B.V., jejím poskytovatelům licence nebo jejím vlastním dodavatelům. Získáváte pouze ta práva na užívání, která jsou výslovně udělena v této licenční smlouvě a zákonem. Všechna práva na užívání, která vám byla udělena, jsou nevýhradní, nepřevoditelná třetím stranám a nesublicencovaná. Nebude vám dovoleno odstraňovat nebo měnit žádné podrobnosti týkající se důvěrné povahy nebo ve vztahu k autorským právům, značkám, obchodním názvům nebo jiným právům duševního vlastnictví ze softwaru.

Support, podpora
Chcete-li využívat služby péče o zákazníky společnosti Lumion, postupujte podle kroků obsažených v e-mailech, které vám byly zaslány po získání softwaru Lumion. Tyto e-maily vysvětlí, jak si vytvořit účet na https://account.lumion.com a zaregistrovat licenční klíč / klíče Lumion. Abyste mohli přistupovat ke službám péče o zákazníky společnosti Lumion, musíte být přihlášeni na https://account.lumion.com a musíte mít k účtu přidán platný licenční klíč.

Zásady aktualizace a upgradu
Act-3D B.V. pravidelně vydává aktualizace s opravami, změnami a přidanou funkčností. Chcete-li zobrazit zásady upgradu Lumion, navštivte tuto stránku: https://lumion.com/upgrade-policy

Omezené záruky
Společnost Act-3D BV zaručuje, že po dobu devadesáti (90) dnů od data dodání (jak je doloženo kopií potvrzení), bude-li Lumion používán s doporučenou hardwarovou konfigurací, bude Lumion v zásadním souladu s dodanou dokumentací při použití s ​​doporučenou hardwarovou konfigurací provede společnost Lumion v zásadě v souladu s dokumentací dodávanou se společností Lumion specifikace produktu dodané na webových stránkách produktu Lumion (https://lumion.com/product). S výjimkou případů uvedených v předchozí omezené záruce , Act-3D BV se zříká všech ostatních záruk nebo podmínek, ať už výslovných nebo předpokládaných, včetně záruk nebo podmínek obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel a neporušování. Pokud příslušné právo předpokládá jakékoli záruky týkající se Lumionu, jsou všechny takové záruky omezené po dobu devadesáti (90) dnů od data dodání Žádné ústní ani písemné informace ani rady poskytnuté společností Act-3D BV, jejími prodejci, distributory rs, agenti nebo zaměstnanci vytvoří záruku nebo jakýmkoli způsobem zvýší rozsah této záruky. Za použití Lumionu a za způsob, jakým jsou používány výsledky získané použitím softwaru, budete odpovědní. Act-3D BV nenese odpovědnost za kontrolu přesnosti a úplnosti Lumionu a dat získaných použitím tohoto softwaru. servis. Act-3D B.V. nenese žádnou odpovědnost, pokud byl Lumion jakýmkoli způsobem pozměněn, pokud byla média poškozena náhodou, zneužitím nebo nesprávným použitím, nebo pokud k selhání došlo v důsledku použití Lumionu s jinou než doporučenou hardwarovou konfigurací.

Omezení škod
Celková odpovědnost Act-3D BV z důvodu přičitatelného neplnění této licenční smlouvy nebo z jakéhokoli jiného důvodu, výslovně včetně jakéhokoli nedodržení záruční povinnosti s vámi dohodnutou, bude omezena na náhradu přímé škody nebo ztráty nepřesahující částku 250 USD.

Odpovědnost společnosti Act-3D B.V. za nepřímé škody nebo ztráty, výsledná ztráta, ztráta zisku, ztráta úspor, snížená goodwill, ztráta způsobená přerušením podnikání, ztráta v důsledku nároků vašich zákazníků, je vyloučena. Odpovědnost společnosti Act-3D B.V. z důvodu zakódování, zničení nebo ztráty dat nebo dokumentů je rovněž vyloučena. Odpovědnost společnosti Act-3D B.V. za ztrátu způsobenou smrtí, fyzickým zraněním nebo hmotným poškozením věcí nesmí v žádném případě přesáhnout 1 250 000 EUR.

Všeobecné
Tato dohoda se řídí nizozemským právem. Použitelnost Úmluvy o smlouvách o mezinárodní koupi zboží z roku 1980 je vyloučena. Veškeré spory, které mohou vzniknout na základě této licenční smlouvy, budou urovnány Okresním soudem v Haagu v Nizozemsku. Tato dohoda obsahuje úplnou dohodu mezi stranami ohledně předmětu této smlouvy a nahrazuje všechny předchozí nebo současné dohody nebo porozumění, ústní nebo písemné. Všechny otázky týkající se této dohody se týkají: Act-3D B.V., Hoofdstraat 10, 2171 AT Sassenheim, Nizozemsko.

MyLumion
MYLumion je funkce, která umožňuje stahovat projekty z Lumionu a ukládat je do online domény „MYLumion“. Na tuto funkci se vztahují určité podmínky.
1. MYLumion je dodáván na základě „maximálního úsilí“, což znamená, že data projektu MYLumion jsou zálohována na více serverech, ale nelze poskytnout žádné konkrétní záruky výkonu z následujících důvodů:
a) Dostupnost závisí na službách poskytovaných příslušnými provozovateli internetového úložiště. Funkčnost je určena těmito poskytovateli a je menší než 100%.
b) V zemích nebo regionech s omezeným nebo nespolehlivým přístupem k internetu
Doména webu MYLumion nemusí být přístupná.
2. Doba uložení projektů na MYLumionu je minimálně 1 rok od okamžiku, kdy byl projekt MYLumion vytvořen.
3. MYLumion je poskytován na základě „spravedlivého použití“. To znamená, že lze současně použít maximálně 10 panoramatických projektů a 10 obrazových projektů.
To také znamená, že pokud bude nahráno více projektů, starší projekty (projekty Panorama i Image) budou automaticky odstraněny z příslušného účtu MYLumion.
4. Údaje o využití projektů jsou zaznamenány v databázi Lumion a mohou být použity z důvodů analýzy použití.
Projekty jsou k dispozici prostřednictvím náhodně generovaného jedinečného odkazu.
5. Projekty nejsou chráněny heslem.

Otevření funkčnosti beta verze ulic (OSM)
Act-3D zpřístupnil BETA verzi Open Street Maps (OSM) od Lumion verze 7.0. Využívá to online službu „Open Street Maps“, kterou poskytuje třetí strana, která je nezávislá na Lumionu nebo ACT-3D. Funkce proto závisí na službě a datech poskytovaných provozovateli služby Open Street Maps. Stav BETA znamená, že funkce OSM v Lumionu je stále ve vývoji. Tato dohoda nabízí „jak je“ používání OSM zdarma.
Act-3D nenabízí žádnou podporu a nepřijímá žádnou odpovědnost v jakékoli formě týkající se používání OSM. Act-3D může kdykoli ukončit nebo změnit projekt OSM bez jakékoli povinnosti držitelům licence odškodnit.

Software od dodavatelů třetích stran
Act-3D B.V. vám poskytuje software od třetích stran. (Licenční) podmínky uložené těmito třetími stranami v souvislosti se softwarem se použijí bez ohledu na různá ustanovení této licenční smlouvy. Instalací, kopírováním nebo používáním Lumion souhlasíte s tím, že budete vázáni níže uvedenými podmínkami stanovenými těmito třetími stranami.

FFMPEG
Lumion využívá video aplikaci FFmpeg Copyright (c) 2000-2017 Fabrice Bellard, et al.) Pro část výstupního procesu.
FFmpeg je svobodný software licencovaný na základě GNU Lesser General Public License LGPLv2.1 (viz: https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html pro více informací) FFmpeg je ochranná známka společnosti Fabrice Bellard , původce projektu FFmpeg.
Zdrojový kód FFmpeg a kompilace informací, jak se používá v Lumionu,
je součástí instalace pod / Src / FFmpeg.

AUTODESK® REALDWG Lumion zahrnuje Autodesk® RealDWG od společnosti Autodesk, Inc., Copyright © 1998-2017 Autodesk, Inc. Všechna práva vyhrazena.

Zvukový systém FMOD
Lumion zahrnuje zvukový systém FMOD, copyright © Firelight Technologies Pty, Ltd., 1994-2017.

Autorská práva k obsahu
Určitý obsah v knihovně modelů Lumion s obrázky nebo logy chráněnými ochrannými známkami třetích stran, logy, značkami atd. Může vyžadovat dodatečné licence, práva, oprávnění, vydání nebo povolení pro použití mimo redakci. Je na vás, abyste před použitím jakéhokoli obsahu v knihovně modelů určili, zda jsou pro zamýšlené použití obsahu v knihovně modelů Lumionu nutné další licence, práva, oprávnění, vydání nebo povolení.

CGTextures
Jedna nebo více textur na 3D modelech v knihovně modelů v Lumionu byly vytvořeny pomocí obrázků z CGTextures.com. Ve výchozím nastavení nemusí být tyto obrázky znovu distribuovány. Další informace naleznete na adrese www.cgtextures.com.

Ostatní textury
Jedna nebo více textur na 3D modelech v knihovně modelů v Lumionu byly vytvořeny pomocí obrázků z https://goodtextures.deviantart.com/
Jedna nebo více textur na 3D modelech v knihovně modelů v Lumionu byly vytvořeny s obrázky z:
https://goodtextures.deviantart.com/art/White-Marble-Texture-01-150143876

Fonty
Následující písma, která jsou vložena do Lumionu, jsou licencována pod licencí SIL Open Font License, verze 1.1: Abril, Dosis, Great Vibes, IM Fell, League Gothic, Libre Baskerville, Lobster a Playfair.
Následující písmo, které je vloženo do Lumionu, je licencováno pod licencí Apache, verze 2.0 (viz https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.txt): Permanent Marker.

OpenCV
Copyright (C) 2016, OpenCV Foundation, všechna práva vyhrazena.
Copyright (C) 2016-17, Itseez Inc., všechna práva vyhrazena.
Redistribuce a použití ve zdrojových a binárních formách, s úpravami nebo bez nich, jsou povoleny za předpokladu, že jsou splněny následující podmínky:
* Redistribuce zdrojového kódu si musí zachovat výše uvedené upozornění o autorských právech,
tento seznam podmínek a následující vyloučení odpovědnosti.
* Redistribuce v binární podobě musí reprodukovat výše uvedené oznámení o autorských právech, tento seznam podmínek a následující vyloučení odpovědnosti v dokumentaci a / nebo jiných materiálech dodávaných s distribucí.
* Názvy držitelů autorských práv ani jména přispěvatelů nesmí být bez předchozího písemného souhlasu použity k podpoře nebo propagaci produktů odvozených od tohoto softwaru.

Tento software je poskytován držiteli autorských práv a přispěvateli „tak, jak jsou“ a veškeré výslovné nebo předpokládané záruky, včetně, ale nikoli výhradně, předpokládaných záruk vztahujících se k obchodovatelnosti a vhodnosti pro určitý účel, jsou vyloučeny.
Držitelé autorských práv nebo přispěvatelé v žádném případě nenesou odpovědnost za přímé,
nepřímé, náhodné, zvláštní, příkladné nebo následné škody
(včetně, ale nikoli výhradně, nákupu náhradního zboží nebo služeb; ztráta použití, dat nebo zisků nebo přerušení podnikání) způsobených a na jakékoli teorii odpovědnosti, ať už ve smlouvě, přísné odpovědnosti,
nebo delikty (včetně nedbalosti nebo jinak) vznikající jakýmkoli způsobem z
používání tohoto softwaru, a to i v případě, že bude informován o možném poškození.

CURL
Copyright (c) 1996 – 2016, Daniel Stenberg, daniel@haxx.se, a mnoho přispěvatelů. Všechna práva vyhrazena.
Povolení používat, kopírovat, upravovat a distribuovat tento software pro jakýkoli účel s poplatkem nebo bez poplatku se uděluje za předpokladu, že výše uvedené oznámení o autorských právech a toto oznámení o povolení jsou uvedeny ve všech kopiích.

Software je poskytován „Jak je“, bez jakékoli záruky, výslovné nebo předpokládané, mimo jiné včetně záruk obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel a neporušování práv třetích stran. Autoři nebo držitelé autorských práv v žádném případě nenesou odpovědnost za jakékoli nároky, škody ani jiná odpovědnost, ať už v rámci smlouvy, deliktu nebo jinak, vyplývající z, ze nebo v souvislosti se softwarem nebo použitím či jiným jednáním v software:

S výjimkou ustanovení tohoto oznámení nesmí být jméno držitele autorských práv použito v reklamě ani jinak propagovat prodej, použití nebo jiná jednání v tomto softwaru bez předchozího písemného souhlasu držitele autorských práv.

Openstreetmap
Lumion používá data z OpenStreetMap, která jsou k dispozici na základě licence Open Database License. Podmínky jsou k dispozici zde: www.openstreetmap.org/copyright Data mapy © přispěvatelé OpenStreetMap.

Mapbox
Dokud Lumion používá MapBox, když uživatel používá funkci OSM v Lumionu, souhlasí s podmínkami služby MapBox:
https://www.mapbox.com/tos/

Libtess2
Lumion používá Libtess2: https://github.com/memononen/libtess2
Je licencována na základě licence na svobodný software SGI B (V2.0, 18. září 2008). Copyright (C) Silicon Graphics, Inc. Všechna práva vyhrazena. Jakákoli osoba, která získá kopii tohoto softwaru a související soubory dokumentace (dále jen „Software“), je tímto oprávněna bezplatně jednat se Softwarem bez omezení, mimo jiné včetně práv na užívání, kopírování, úpravy, sloučení , publikovat, distribuovat, sublicencovat a / nebo prodávat kopie Softwaru a umožňovat tak osobám, kterým je Software poskytnut. Odkaz na licenci: https://oss.sgi.com/projects/FreeB/SGIFreeSWLicB.2.0.pdf

Software je poskytován „Jak je“, bez jakékoli záruky, výslovné nebo předpokládané, mimo jiné včetně záruk obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel a neporušování. V žádném případě nesmí křemíková grafika, vč. Odpovědnost za jakékoli nároky, škody nebo jiná odpovědnost, ať už v rámci smlouvy, deliktu nebo jinak, vyplývající z, ze nebo v souvislosti se softwarem nebo použitím nebo jiným jednáním v softwaru.

Klipr
Lumion používá Clipper: https://www.angusj.com/delphi/clipper.php
Je licencována na základě licence Boost Software License (V1.0, 17. srpna 2003). Každá osoba nebo organizace, která obdrží kopii softwaru a průvodní dokumentaci, na kterou se vztahuje tato licence (dále jen „software“), je tímto oprávněna bezplatně používat, reprodukovat, zobrazovat, distribuovat, vykonávat a přenášet software a připravovat odvozená díla Softwaru a umožnit tak třetím stranám, kterým je Software poskytován, aby splňovaly všechny tyto podmínky: Oznámení o autorských právech k Softwaru a celé toto prohlášení, včetně výše uvedeného udělení licence, tohoto omezení a následující zřeknutí se odpovědnosti, musí být součástí všech kopií Softwaru, zcela nebo zčásti, a všech odvozených děl Softwaru, pokud takové kopie nebo odvozená díla nejsou pouze ve formě strojově proveditelného objektového kódu vygenerovaného> zdrojem jazykový procesor.

Software je poskytován „Jak je“, bez jakékoli záruky, výslovné nebo předpokládané, mimo jiné včetně záruk obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel, titulu a neporušování. Držitelé autorských práv ani kdokoli, kdo distribuuje software, nesmějí v žádném případě odpovídat za jakékoli jiné škody, ať už na základě smlouvy, deliktu nebo jinak, vyplývající ze softwaru, v souvislosti s ním nebo v souvislosti s jeho používáním nebo jiným jednáním.

1. EULA For Users of Act-3D Commercial Licenses

Applicability of this EULA
This section of the EULA is applicable to the standard commercial version of Lumion and Lumion Pro. This includes the free trial of the commercial versions of Lumion.
It also includes the Subscription versions of Lumion that are available in some countries.

Important read carefully: This End-User License Agreement (“EULA”) is a legal agreement between you (either an individual or a single entity) and Act-3D for the Act-3D software that accompanies this EULA, which includes associated media and Act-3D Internet-based services (“Software”). An amendment or addendum to this EULA may accompany the Software.

You will be notified that you will need to agree to be bound by the terms of this EULA during the purchasing, downloading, account creation or software installation processes. If you do not agree to the terms in this EULA, do not purchase, download, install, copy, or use the software. Purchases of Commercial License versions of Act-3D software come with a two-week refund policy, no questions asked. For any refund request or query, please contact our Customer Care team.

Definitions
1. “Lumion” is the program supplied by Act-3D B.V. herewith, and any and all updates thereto. To see the Lumion specifications, please use the following link: https://lumion.com/specifications.html.
2. “Lumion Project” means an output file generated by you using Lumion.
Examples of Lumion Projects include movies, presentations, demonstration files, interactive multimedia material, interactive entertainment products and the like.
3. MyLumion is a service that can host 360 degree panorama views.
4. OpenStreetMap is a BETA version of a service that can download city/terrain data for 3D models.

Grant of license
This license allows you to:
1. Install and use Lumion on multiple computers and make copies of Lumion in machine-readable form for backup purposes, provided the number of concurrent users does not exceed the number of Lumion licenses purchased. You must reproduce on any such copy all copyright notices and any other proprietary legends on the original copy of Lumion. It is illegal to make installed copies of Lumion or the Lumion installation files available to the public, for example via file hosting websites.
2. Install Lumion on a storage device, such as a network server, and run Lumion on an internal network, provided the number of concurrent users does not exceed the number of Lumion licenses purchased. A copy of Lumion must be purchased for each such user.
3. Make copies of a “Lumion Project”, and distribute those copies for use by yourself or personnel employed by you, or by another party.

License restrictions
Other than as set forth under “Grant of License”, you may not make or distribute copies of Lumion, or electronically transfer Lumion from one computer to another or over a network. You may not rent, lease or sublicense Lumion.
You may not modify Lumion or create derivative works based upon Lumion.

Hardware requirements
Lumion runs on a Windows operating system and needs internet access over HTTP to the license server of Act-3D B.V. You are responsible for selecting the appropriate resources, including hardware and internet access, and for ensuring that these are available in full and in a timely manner. Act-3D B.V. will under no circumstances be liable for losses or costs arising as a result of transmission errors, breakdowns or the non-availability of these facilities. To see the detailed hardware requirements please use the following link: https://lumion.com/requirements.html

Privacy
By installing this copy of Lumion you accept that Lumion sends hardware information like computer name and hardware specifications to Act­3D B.V. servers with the purpose of verifying validity of your license.
By installing this copy of Lumion you also accept that Lumion sends product usage information, test results and hardware specifications to Act­3D B.V. servers with the purpose of further improving the future development of Lumion and advising on hardware suitability for running Lumion. Lumion uses a floating license system and licenses are activated/de-activated on the Act-3D license servers. In order to maintain the activation status of Lumion licenses (active or inactive), Act-3D stores activation/de-activation data in a database. Act-3D also reserves the right to use this data for analytical purposes. This data is also available to authorized Act-3D sales partners.
Sensitive data is made anonymous, in compliance with the European General Data Protection Regulations.

Ownership
The foregoing license gives you limited rights to use Lumion, only for the intended use. Although you own the media on which Lumion is recorded, you do not become the owner of, and Act-3D retains title to, Lumion, the Lumion Viewer (supplied with Lumion Pro), and all copies thereof. All intellectual property rights to the software shall remain exclusively vested in Act-3D B.V., its licensors or its own suppliers. You only acquire those rights of use that are explicitly granted in this license agreement and by law. Any rights of use granted to you shall be non-exclusive, non-transferable to third parties and non-sublicensable. You shall not be permitted to remove or amend any details in relation to the confidential nature or in relation to copyrights, brand names, trade names or any other intellectual property right from the software.

Support
To use Lumion’s Customer Care services, follow the steps contained in the emails sent to you upon acquiring the Lumion software. These emails will explain how to create an account at https://account.lumion.com and register your Lumion license key/s. You must be logged in to https://account.lumion.com and you must have a valid licence key added to your account in order to access Lumion’s Customer Care services.

Update and Upgrade policy
Act-3D B.V. regularly releases updates with fixes, changes and added functionality. To see the Lumion upgrade policy, please visit this page: https://lumion.com/upgrade-policy

Limited warranties
Act-3D B.V. warrants that, for a period of ninety (90) days from the date of delivery (as evidenced by a copy of your receipt, when used with a recommended hardware configuration, Lumion will perform in substantial conformance with the documentation supplied with when used with a recommended hardware configuration, Lumion will perform in substantial conformance with the documentation supplied with Lumion the product specifications supplied on the Lumion product website (https://lumion.com/product). Except as set forth in the foregoing limited warranty, Act-3D B.V. disclaims all other warranties or conditions, either express or implied, including the warranties or conditions of merchantability, fitness for a particular purpose and non infringement. If applicable law implies any warranties with respect to Lumion, all such warranties are limited in duration to ninety (90) days from the date of delivery. No oral or written information or advice given by Act-3D B.V., its dealers, distributors, agents or employees shall create a warranty or in any way increase the scope of this warranty. You will responsible for the use of Lumion and the manner in which the results obtained through the use of the software are used, Act-3D B.V. shall not be responsible for checking the accuracy and completeness of Lumion and the data generated through the use of the service. Act-3D B.V. shall have no responsibility if Lumion has been altered in any way, if the media has been damaged by accident, abuse or misapplication, or if the failure arises out of use of Lumion with other than a recommended hardware configuration.

Limitations of damages
The total liability of Act-3D B.V. due to an attributable failure to perform this license agreement or due to any other reason, explicitly including any failure to comply with a guarantee obligation agreed with you, shall be limited to compensation of the direct damages or loss not exceeding the sum of 250 U.S. dollars.

The liability of Act-3D B.V. for indirect damages or loss, resulting loss, loss of profit, loss of savings, reduced goodwill, loss due to business interruption, loss as a result of claims from your customers, shall be excluded. The liability of Act-3D B.V. due to the scrambling, destruction or loss of data or documents shall also be excluded. The liability of Act-3D B.V. for loss as a result of death, physical injury or due to material damage to  items shall under no circumstances exceed € 1.250.000.

General
This Agreement shall be governed by  Dutch law. The applicability of the Convention on Contracts for the International Sale of Goods 1980 is excluded. Any disputes that may arise on the basis of this license agreement, shall be settled by the District Court of The Hague, the Netherlands.This Agreement contains the complete agreement between the parties with respect to the subject matter hereof, and supersedes all prior or contemporaneous agreements or understandings, whether oral or written. All questions concerning this Agreement shall be directed to: Act-3D B.V., Hoofdstraat 10, 2171 AT Sassenheim, The Netherlands.

MyLumion
MYLumion is functionality which allows projects to be uploaded from Lumion and stored on a ‘MYLumion’ online domain. Certain conditions apply to this functionality.
1. MYLumion is supplied on a ‘best effort’ basis, meaning that MYLumion project data is backed  up on multiple servers but no specific performance guarantees can be provided for the following reasons:
a) Availability depends on services provided by the relevant internet storage operators. The  of the functionality is determined by these providers and is less than 100%.
b) In countries or regions with restricted or unreliable internet access, the
MYLumion website domain might not be accessible.
2. Storage time for projects on MYLumion is a minimum of 1 year, from the time the MYLumion project was created.
3. MYLumion is provided on a ‘fair use’ basis. This means that a maximum of 10 panorama projects and 10 image projects can be in use at any one time.
It also means that if more projects are uploaded, the older projects (both Panorama and Image projects) will be removed automatically from the relevant MYLumion account.
4. The usage data of projects is logged in a Lumion database and may be used for usage analysis reasons.
Projects are available via a randomly generated unique link.
5. Projects are not password protected.

Open street maps (OSM) beta functionality
Act-3D has made a BETA version of Open Street Maps (OSM) functionality available since Lumion version 7.0. This makes use of the online ‘Open Street Maps’ service which is provided by a third party, which is independent of Lumion or ACT-3D. As such, the functionality is dependent on the service and data provided by the operators of the Open Street Maps service. The BETA status means the OSM functionality in Lumion is still under development. This Agreement offers ‘as is’ use of OSM free of charge.
Act-3D offers no support and accepts no liability in any form regarding the use of OSM. Act-3D may discontinue or change the OSM project at any time without any obligation to compensate license holders.

Software from third party suppliers
Act-3D B.V. provides you with software from third parties. The (license) terms imposed by such third parties in relation to the software shall apply, notwithstanding any varying provisions in this license agreement. By installing, copying or using Lumion you agree to be bound to the hereunder mentioned terms imposed by those third parties.

FFMPEG
Lumion utilises the FFmpeg video application Copyright (c) 2000-2017 Fabrice Bellard, et al.) for part of the output process.
FFmpeg is free software licensed under the GNU Lesser General Public License LGPLv2.1 (see: https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html for more details) FFmpeg is a trademark of Fabrice Bellard, originator of the FFmpeg project.
The source code of FFmpeg and compile information, as used in Lumion,
is included in the installation under /Src/FFmpeg.

AUTODESK® REALDWG Lumion includes Autodesk® RealDWG by Autodesk, Inc., Copyright © 1998-2017 Autodesk, Inc. All rights reserved.

FMOD sound system
Lumion includes the FMOD Sound System, copyright © Firelight Technologies Pty, Ltd., 1994-2017.

Content copyright
Certain content in the Model Library of Lumion with third party copyrighted or trademarked images, logos, brand names, etc., may require additional licensing, rights, permissions, releases, or clearance for non-editorial use. It is the sole responsibility of you to determine, before using any content in the Model Library, whether additional licensing, rights, permissions, releases, or clearance are necessary for the intended use of content in the Model Library of Lumion.

CGTextures
One or more textures on 3D models in the Model Library in Lumion have been created with images from CGTextures.com. These images may not be redistributed by default. Please visit www.cgtextures.com for more information.

Other textures
One or more textures on 3D models in the Model Library in Lumion have been created with images from https://goodtextures.deviantart.com/
One or more textures on 3D models in the Model Library in Lumion have been created with images from:
https://goodtextures.deviantart.com/art/White-Marble-Texture-01-150143876

Fonts
The following fonts which are embedded in Lumion are licensed under the SIL Open Font License, version 1.1: Abril, Dosis, Great Vibes, IM Fell, League Gothic, Libre Baskerville, Lobster and Playfair.
The following font which is embedded in Lumion is licensed under the Apache License, version 2.0 (see https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.txt): Permanent Marker.

OpenCV
Copyright (C) 2016, OpenCV Foundation, all rights reserved.
Copyright (C) 2016-17, Itseez Inc., all rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the names of the copyright holders nor the names of the contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

This software is provided by the copyright holders and contributors “as is” and any express or implied warranties, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose are disclaimed.
In no event shall copyright holders or contributors be liable for any direct,
indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages
(including, but not limited to, procurement of substitute goods or services; loss of use, data, or profits; or business interruption) however caused and on any theory of liability, whether in contract, strict liability,
or tort (including negligence or otherwise) arising in any way out of
the use of this software, even if advised of the possibility of such damage.

CURL
Copyright (c) 1996 – 2016, Daniel Stenberg, daniel@haxx.se, and many contributors. All rights reserved.
Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies.

The software is provided “As is”, without warranty of any kind, express or implied, including but not limited to the warranties of merchantability, fitness for a particular purpose and non infringement of third party rights. In no event shall the authors or copyright holders be liable for any claim, damages or other liability, whether in an action of contract, tort or otherwise, arising from, out of or in connection with the software or the use or other dealings in the software:

Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization of the copyright holder.

Openstreetmap
Lumion uses data from OpenStreetMap which is available under the Open Database Licence. The terms are available here: www.openstreetmap.org/copyright Map data © OpenStreetMap contributors.

Mapbox
For as long as Lumion uses MapBox, when a user uses the OSM function in Lumion, he or she agrees with the terms of service of MapBox:
https://www.mapbox.com/tos/

Libtess2
Lumion uses Libtess2: https://github.com/memononen/libtess2
It is licensed under the SGI Free Software License B (V2.0, Sept. 18, 2008). Copyright (C) Silicon Graphics, Inc. All Rights Reserved. Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the “Software”), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so. Link to license: https://oss.sgi.com/projects/FreeB/SGIFreeSWLicB.2.0.pdf

The software is provided “As is”, without warranty of any kind, express or implied, including but not limited to the warranties of merchantability, fitness for a particular purpose and noninfringement. In no event shall silicon graphics, inc. Be liable for any claim, damages or other liability, whether in an action of contract, tort or otherwise, arising from, out of or in connection with the software or the use or other dealings in the software.

Clipper
Lumion uses Clipper: https://www.angusj.com/delphi/clipper.php
It is licensed under the Boost Software License (V1.0, Aug. 17, 2003). Permission is hereby granted, free of charge, to any person or organization obtaining a copy of the software and accompanying documentation covered by this license (the “Software”) to use, reproduce, display, distribute, execute, and transmit the Software, and to prepare derivative works of the Software, and to permit third-parties to whom the Software is furnished to do so, all subject to the following: The copyright notices in the Software and this entire statement, including the above license grant, this restriction and the following disclaimer, must be included in all copies of the Software, in whole or in part, and all derivative works of the Software, unless such copies or derivative works are solely in the form of machine-executable object code generated by >a source language processor.

The software is provided “As is”, without warranty of any kind, express or implied, including but not limited to the warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. In no event shall the copyright holders or anyone distributing the software be liable for any damages other liability, whether in contract, tort or otherwise, arising from, out of or in connection with the software or the use or other dealings in the software.

2. EULA For Users of Act-3D Free Demonstration Trial Licenses

Tuto licenci od nás nemůžete získat – je zde jen pro informaci EULA v původním znění. Tato verze je velmi omezenou verzí pro nekomerční účely – je rozdílá od TRIAL PRO licence nabízené námi. 

Applicability of EULA
This EULA is applicable to the free demonstration trial version of Lumion, available freely to anyone who fills in the appropriate forms on the web-page: https://lumion.com/free-trial.html. If the download has been obtained via a different route, The EULA is still applicable to that user.

Important read carefully: This End-User License Agreement (“EULA”) is a legal agreement between you (either an individual or a single entity) and Act-3D for the Act-3D software that accompanies this EULA, which includes associated media and Act-3D Internet-based services (“Software”). An amendment or addendum to this EULA may accompany the Software.

You will be notified that you will need to agree to be bound by the terms of this EULA during the purchasing, downloading, account creation or software installation processes. If you do not agree to the terms in this EULA, do not purchase, download, install, copy, or use the software. Purchases of Commercial License versions of Act-3D software come with a two-week refund policy, no questions asked. For any refund request or query, please contact our Customer Care team.

Definitions
1. “Lumion” is the program supplied by Act-3D B.V. herewith, and any and all updates thereto. To see the Lumion specifications, please use the following link https://lumion.com/specifications.html.
2. “Lumion Project” means an output file generated by you using Lumion.
Examples of Lumion Projects include movies, presentations, demonstration files, interactive multimedia material, interactive entertainment products and the like.
3. MyLumion is a service that can host 360 degree panorama views, renderings and links to YouTube videos on MyLumion.com. This is not available in the Free Demo trial version of Lumion.
4. OpenStreetMap is a BETA version of a service that can download city/terrain data for 3D models but is not available in the Free Demo Trial version of Lumion.

Grant of license
This license allows you to:
1. Install and use Lumion on multiple computers and make copies of Lumion in machine-readable form for backup purposes, provided the number of concurrent users does not exceed the number of Lumion licenses – any extra seats allocated to a license can be considered the same as an equivalent number of additional licenses purchased. You must reproduce on any such copy all copyright notices and any other proprietarylegends on the original copy of Lumion. It is illegal to make installed copies of Lumion or the Lumion installation files available to the public, for example via file hosting websites.
2. Install Lumion on a storage device, such as a network server, and run
Lumion on an internal network, provided the number of concurrent users does not exceed the number of Lumion licenses purchased. A copy of Lumion must be purchased for each such user.
3. Make copies of a “Lumion Project”, and distribute those copies for use by
yourself or personnel employed by you, or by another party.

License restrictions
Other than as set forth under “Grant of License”, you may not make or distribute copies of Lumion, or electronically transfer Lumion from one computer to another or over a network. You may not rent, lease or sublicense Lumion.
You may not modify Lumion or create derivative works based upon Lumion.
You may not lend your copy of Lumion to anyone for purposes of cracking or of further illegal distribution of the Lumion installer.

The license is for trial and testing purposes only and does not allow you to create Commercial outputs, i.e. Outputs which are used in a situation where an implicit or explicit monetary value could be assigned to that output.

This Lumion Free Trial License is valid for 14 days from the date of license activation. After this period, the license is no longer valid.

Hardware requirements
Lumion runs on a Windows operating system and needs internet access over HTTP to the license server of Act-3D B.V. You are responsible for selecting the appropriate resources, including hardware and internet access, and for ensuring that these are available in full and in a timely manner. Act-3D B.V. will under no circumstances be liable for losses or costs arising as a result of transmission errors, breakdowns or the non-availability of these facilities.
To see the detailed hardware requirements please use the following link: https://lumion.com/requirements.html

Guarantees
No availability or reliability guarantees are made by Act-3D relating to the free demo trial version of Lumion. Furthermore, Act-3D reserves the right to switch off licenses without any obligation to inform users of the free demo trial version and Act-3D will accept no responsibility for any associated consequences to users of the free demo trial version of Lumion.

Functionality of the free trial version of Lumion differs from the Commercial versions of Lumion and no commitments or guarantees of functionality of the free demo trial version are given.

Privacy
By installing this copy of Lumion you accept that Lumion sends hardware information like computer name and hardware specifications to Act­3D B.V. servers with the purpose of verifying validity of your license. By installing this copy of Lumion you also accept that Lumion sends product usage information, test results and hardware specifications to Act­3D B.V. servers with the purpose of further improving the future development of Lumion and advising on hardware suitability for running Lumion.

Lumion uses a floating license system and licenses are activated/de-activated on the Act-3D license servers. In order to maintain the activation status of Lumion licenses (active or inactive), Act-3D stores activation/de-activation data in a database. Act-3D also reserves the right to use this data for analytical purposes. This data is also available to authorized Act-3D sales partners. Sensitive data is made anonymous, in compliance with the European General Data Protection Regulations.

Ownership
The foregoing license gives you limited rights to use Lumion, only for the intended use. Although you own the media on which Lumion is recorded, you do not become the owner of, and Act-3D retains title to, Lumion, the Lumion Viewer (supplied with Lumion Pro), and all copies thereof. All intellectual property rights to the software shall remain exclusively vested in Act-3D B.V., its licensors or its own suppliers. You only acquire those rights of use that are explicitly granted in this license agreement and by law. Any rights of use granted to you shall be non-exclusive, non-transferable to third parties and non-sublicensable. You shall not be permitted to remove or amend any details in relation to the confidential nature or in relation to copyrights, brand names, trade names or any other intellectual property right from the software.

Support
To use Lumion’s Customer Care services, follow the steps contained in the emails sent to you upon acquiring the Lumion software. These emails will explain how to create an account at https://account.lumion.com and register your Lumion license key/s. You must be logged in to https://account.lumion.com and you must have a valid licence key added to your account in order to access Lumion’s Customer Care services.

Update and upgrade policy
There are no guarantees of updates or upgrades.

Warranty
Act-3D B.V. provides no warranty on the free demo version of Lumion. No oral or written information or advice given by Act-3D B.V., its dealers, distributors, agents or employees will create a warranty or in any way increase the scope of this warranty. You will be responsible for the use of Lumion and the manner in which the results obtained through the use of the software are used, Act-3D B.V. will not be responsible for checking the accuracy and completeness of Lumion and the data generated through the use of the service. Act-3D B.V. will have no responsibility if Lumion has been altered in any way, if the media has been damaged by accident, abuse or misapplication, or if the failure arises out of use of Lumion with other than a recommended hardware configuration.

Limitations of damages
Act-3D B.V. accepts no liability on the free demo version of Lumion.

General
This Agreement shall be governed by Dutch law. The applicability of the Convention on Contracts for the International Sale of Goods 1980 is excluded. Any disputes that may arise on the basis of this license agreement, shall be settled by the District Court of The Hague, the Netherlands.This Agreement contains the complete agreement between the parties with respect to the subject matter hereof, and supersedes all prior or contemporaneous agreements or understandings, whether oral or written. All questions concerning this Agreement shall be directed to: Act-3D B.V., Hoofdstraat 10, 2171 AT, Sassenheim, The Netherlands.

Software from third party suppliers
Act-3D B.V. provides you with software from third parties. The (license) terms imposed by such third parties in relation to the software shall apply, not with-standing any varying provisions in this license agreement. By installing, copying or using Lumion you agree to be bound to the hereunder mentioned terms imposed by those third parties.

FFMPEG
Lumion utilises the FFmpeg video application Copyright (c) 2000-2017 Fabrice Bellard, et al.) for part of the output process. FFmpeg is free software licensed under the GNU Lesser General Public License LGPL v2.1
(see: https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html for more details). FFmpeg is a trademark of Fabrice Bellard, originator of the FFmpeg project. The source code of FFmpeg and compile information, as used in Lumion, is included in the installation under /Src/FFmpeg

Exiv2
Lumion utilises the Exiv2 software for some rendering processes.
Exiv2 is free software and can redistributed and/or modified under the terms of the GNU General Public License (https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html) as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.
Exiv2 is distributed without any warranty or implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose.

Autodesk® RealDwg
Lumion includes Autodesk® RealDWG by Autodesk, Inc., Copyright © 1998-2017 Autodesk, Inc. All rights reserved.

FMOD Sound system
Lumion includes the FMOD Sound System, copyright © Firelight Technologies Pty, Ltd., 1994-2017.

Content copyright
Some content in the Model Library of Lumion is third party copyrighted or contains trademarked images, logos, brand names or similar. Distribution agreements have been struck between Act-3D b.v. and the suppliers of these models, which in principle, allows their use in rendered outputs from Lumion.
However, there might be local legal restrictions applicable on the usage of such library objects and these may require additional licensing, rights, permissions, releases, or clearances. In any such cases, it is the
responsibility of the user to determine, whether additional licensing, rights, permissions, releases, or clearances are necessary.

CGTextures
One or more textures on 3D models in the Model Library in Lumion have been created with images from CGTextures.com. These images may not be redistributed by default. Please visit www.cgtextures.com for more information.

Other textures
One or more textures on 3D models in the Model Library in Lumion have been created with images from https://goodtextures.deviantart.com/
One or more textures on 3D models in the Model Library in Lumion have been created with images from:
https://goodtextures.deviantart.com/art/White-Marble-Texture-01-150143876

Fonts
The following fonts which are embedded in Lumion are licensed under the SIL Open Font License, version 1.1: Abril, Dosis, Great Vibes, IM Fell, League Gothic, Libre Baskerville, Lobster and Playfair.

The following font which is embedded in Lumion is licensed under the Apache License, version 2.0 (see https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.txt):
Permanent Marker.

OpenCV
Copyright (C) 2016, OpenCV Foundation, all rights reserved.
Copyright (C) 2016-17, Itseez Inc., all rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the names of the copyright holders nor the names of the contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

This software is provided by the copyright holders and contributors “as is” and any express or implied warranties, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose are disclaimed.
In no event shall copyright holders or contributors be liable for any direct, indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages (including, but not limited to, procurement of substitute goods or services; loss of use, data, or profits; or business interruption) however caused and on any theory of liability, whether in contract, strict liability, or tort (including negligence or otherwise) arising in any way out of the use of this software, even if advised of the possibility of such damage.

Curl
Copyright (c) 1996 – 2016, Daniel Stenberg, daniel@haxx.se, and many contributors. All rights reserved.

Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies.

The software is provided “as is”, without warranty of any kind, express or implied, including but not limited to the warranties of merchantability, fitness for a particular purpose and non infringement of third party rights. in no event shall the authors or copyright holders be liable for any claim, damages or other liability, whether in an action of contract, tort or otherwise, arising from, out of or in connection with the software or the use or other dealings in the software.

Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization of the copyright holder.

Openstreetmap
Lumion uses data from OpenStreetMap which is available under the Open Database Licence. The terms are available here: www.openstreetmap.org/copyright
Map data © OpenStreetMap contributors.

Libtess2
Lumion uses Libtess2: https://github.com/memononen/libtess2
It is licensed under the SGI Free Software License B (V2.0, Sept. 18, 2008). Copyright (C) Silicon Graphics, Inc. All Rights Reserved. Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the “Software”), to deal in the Software without
restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so. Link to license: https://oss.sgi.com/projects/FreeB/SGIFreeSWLicB.2.0.pdf

The software is provided “As is”, without warranty of any kind, express or implied, including but not limited to the warranties of merchantability, fitness for a particular purpose and noninfringement. In no event shall silicon graphics, inc. Be liable for any claim, damages or other liability, whether in an action of contract, tort or otherwise, arising from, out of or in connection with the software or the use or other dealings in the software.

Clipper
Lumion uses Clipper: https://www.angusj.com/delphi/clipper.php
It is licensed under the Boost Software License (V1.0, Aug. 17, 2003).

Permission is hereby granted, free of charge, to any person or organization obtaining a copy of the software and accompanying documentation covered by this license (the “Software”) to use, reproduce, display, distribute, execute, and transmit the Software, and to prepare derivative works of the Software, and to permit third-parties to whom the Software is furnished to do so, all subject to the following:

The copyright notices in the Software and this entire statement, including the above license grant, this restriction and the following disclaimer, must be included in all copies of the Software, in whole or in part, and all derivative works of the Software, unless such copies or derivative works are solely in the form of machine-executable object code generated by a source language processor.

The software is provided “As is”, without warranty of any kind, express or implied, including but not limited to the warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. In no event shall the copyright holders or anyone distributing the software be liable for any damages other liability, whether in contract, tort or otherwise, arising from, out of or in connection with the software or the use or other dealings in the software.

3. EULA pro uživatele licencí ACT-3D určené pro edukační instituce

Zde je překlad z anglického originálu. Pokud by byla EULA v rozporu s anglickou verzí, platí verze anglická. Ta je o řádek níže. Překlad a úpravy by měly nicméně odpovídat původnímu znění a neměnit význam a právní dosah originálu. 

Použitelnost smlouvy EULA

Tato smlouva EULA se vztahuje na vzdělávací licence, které jsou licencovány vzdělávacím institucím.

Důležité pozorně si přečtěte: Tato licenční smlouva s koncovým uživatelem („EULA“) je právní smlouva mezi vámi (jednotlivcem nebo jednou entitou) a Act-3D pro software Act-3D, který je přiložen k této smlouvě EULA, což zahrnuje přidružená média a Act-3D internetové služby („software“). Software může doprovázet dodatek nebo dodatek k této smlouvě EULA.

Během procesu nákupu, stahování, vytvoření účtu nebo instalace softwaru budete upozorněni, že budete muset souhlasit s dodržováním podmínek této smlouvy EULA. Pokud nesouhlasíte s podmínkami této smlouvy EULA, nekupujte, nestahujte, neinstalujte, nekopírujte ani nepoužívejte software. Nákupy verzí softwaru Act-3D s komerční licencí mají dvoutýdenní politiku vrácení peněz, bez dotazů. S žádostí o vrácení peněz nebo dotazem se obraťte na náš tým péče o zákazníky.

Definice

1. „Lumion“ je program dodávaný společností Act-3D B.V. a veškeré jeho aktualizace. Chcete-li zobrazit specifikace Lumion, použijte následující odkaz https://lumion.com/specifications.html.
2. „Lumion Project“ znamená výstupní soubor, který jste vygenerovali pomocí Lumion.
Mezi příklady projektů Lumion patří filmy, prezentace, ukázkové soubory, interaktivní multimediální materiály, interaktivní zábavní produkty a podobně.
3. MyLumion je služba, která může hostit 360stupňová panoramatická zobrazení, vykreslení a odkazy na videa YouTube na MyLumion.com.
4. OpenStreetMap je BETA verze služby, která umožňuje stahovat údaje o městě / terénu pro 3D modely.

 

Udělení licence

Tato licence umožňuje:
1. Nainstalujte a používejte Lumion na více počítačích a vytvářejte kopie Lumionu ve strojově čitelné formě pro účely zálohování za předpokladu, že počet souběžných uživatelů nepřekročí počet licencí Lumion zakoupených nebo udělených společností Act-3D.
Na každé takové kopii musíte reprodukovat všechna upozornění o autorských právech a jakékoli další vlastnické legendy na původní kopii Lumion.
2. Nainstalujte Lumion na úložné zařízení, například na síťový server, a spusťte Lumion v interní síti za předpokladu, že počet souběžných uživatelů nepřekročí počet zakoupených licencí Lumion. Pro každého takového uživatele je nutné požádat o kopii produktu Lumion.
3. Vytvořte kopie „projektu Lumion“ a distribuujte tyto kopie pro vlastní potřebu, osoby, které zaměstnáváte, nebo jiná strana. Soubory „Lumion Project“ verze Student lze použít pouze s jinými verzemi Student.

Licenční omezení

Kromě případů uvedených v části „Udělení licence“ nesmíte pořizovat ani distribuovat kopie Lumionu ani elektronicky přenášet Lumion z jednoho počítače do druhého nebo po síti. Lumion nesmíte pronajímat, pronajímat ani sublicencovat.
Nesmíte upravovat Lumion nebo vytvářet odvozená díla založená na Lumionu.
Je nezákonné zpřístupňovat nainstalované kopie Lumionu nebo instalačních souborů Lumion široké veřejnosti, což zahrnuje, ale není omezeno pouze na webové stránky hostující soubory.

Kromě případů uvedených v části „Udělení licence“ nesmíte pořizovat ani distribuovat kopie Lumionu ani elektronicky přenášet Lumion z jednoho počítače do druhého nebo po síti. Lumion nesmíte pronajímat, pronajímat ani sublicencovat.
Nesmíte upravovat Lumion nebo vytvářet odvozená díla založená na Lumionu.

NENÍ povoleno zpřístupňovat nainstalované kopie Lumionu nebo instalačních souborů Lumion komukoli mimo vzdělávací zařízení licencované podle této smlouvy, a to buď soukromými prostředky, jako je e-mail, nebo veřejnými prostředky, jako je webhosting.

Lumion Pro Student nesmí být používán pro komerční účely, z tohoto důvodu se přípona souboru liší od přípony komerční verze a soubory projektů proto nebudou zaměnitelné. Act-3D si vyhrazuje právo kdykoli deaktivovat licenci, pokud existuje podezření na zneužití nebo z jakéhokoli jiného důvodu.

Vodoznak přítomný na výstupech vykreslených pomocí verze Lumion Pro Student, ať už prostřednictvím vykreslení nebo prostřednictvím snímku obrazovky, nesmí být za žádných okolností odstraněn. Act-3D si vyhrazuje právo omezit dostupnost funkcí ve studentské verzi ve srovnání s dostupností v komerční verzi.

Act-3D si vyhrazuje právo omezit dostupnost funkcí ve studentské verzi ve srovnání s dostupností v komerční verzi.

Hardwarové požadavky

Lumion běží na operačním systému Windows a vyžaduje přístup k internetu přes HTTP na licenční server společnosti Act-3D BV. Jste zodpovědní za výběr vhodných zdrojů, včetně hardwaru a přístupu k internetu, a za zajištění toho, aby byly k dispozici v plném rozsahu a včas způsob. Společnost Act-3D B.V. nebude za žádných okolností odpovědná za ztráty ani náklady vzniklé v důsledku chyb v přenosu, poruch nebo nedostupnosti těchto zařízení.
Chcete-li zobrazit podrobné hardwarové požadavky, použijte následující odkaz: https://lumion.com/requirements.html.

Soukromí

Instalací této kopie aplikace Lumion souhlasíte s tím, že společnost Lumion odesílá informace, jako je název počítače a specifikace hardwaru na servery Act3D B.V. za účelem ověření platnosti vaší licence.
Instalací této kopie Lumionu také souhlasíte s tím, že Lumion odesílá výsledky testů a hardwarové specifikace na servery Act3D B.V. za účelem dalšího zlepšení budoucího vývoje Lumionu. Tyto informace budou použity k vytvoření odhadů výkonu různého hardwaru a ke zlepšení kompatibility hardwaru.
Lumion používá plovoucí licenční systém a licence jsou aktivovány / deaktivovány na licenčních serverech Act-3D. Aby byl zachován stav aktivace licencí Lumion (aktivních nebo neaktivních), ukládá Act-3D data aktivace / deaktivace do databáze. Act-3D si také vyhrazuje právo používat tato data pro analytické účely, jako jsou statistiky používání. Act-3D si vyhrazuje právo shromažďovat další data pro verzi Lumion Student Pro za účelem ověření legálního a správného použití. Tato data jsou k dispozici také autorizovaným prodejním partnerům Act-3D.

Vlastnictví

Výše uvedená licence vám poskytuje omezená práva k používání Lumion, pouze pro zamýšlené použití. Přestože vlastníte média, na kterých je Lumion zaznamenán, nestanete se jejich vlastníkem a Act-3D si zachovává titul pro Lumion, prohlížeč Lumion Viewer (dodávaný s Lumion Pro) a všechny jejich kopie. Veškerá práva k duševnímu vlastnictví k softwaru zůstávají výlučně v držení společnosti Act-3D B.V., jejích poskytovatelů licencí nebo vlastních dodavatelů. Získáváte pouze ta užívací práva, která jsou výslovně udělena v této licenční smlouvě a zákonem. Veškerá práva na užívání, která vám byla udělena, musí být nevýhradní, nepřenosná na třetí strany a nesublicencovatelná.
Nejste oprávněni ze softwaru odstranit nebo upravit jakékoli podrobnosti týkající se důvěrné povahy nebo ve vztahu k autorským právům, značkám, obchodním jménům nebo jiným právům na duševní vlastnictví.

 

Podpora

Chcete-li používat služby péče o zákazníky společnosti Lumion, postupujte podle kroků obsažených v e-mailech, které vám byly zaslány po získání softwaru Lumion. Tyto e-maily vysvětlují, jak vytvořit účet na https://account.lumion.com a zaregistrovat licenční klíč / klíče Lumion. Pro přístup ke službám péče o zákazníky společnosti Lumion musíte být přihlášeni na https://account.lumion.com a musíte mít ke svému účtu přidán platný licenční klíč.

Zásady aktualizace a upgradu

Act-3D B.V. pravidelně vydává aktualizace s opravami, změnami a přidanou funkcionalitou pro komerční verzi Lumionu, ale není zaručeno, že tyto aktualizace a upgrady budou k dispozici v individuální studentské verzi Lumionu. Act-3D si vyhrazuje právo ukončit studentskou verzi. V takovém případě může Act-3D rozhodnout o zneplatnění aktivních studentských licencí. Zásady upgradu Lumion najdete na této stránce: https://lumion.com/upgrade-policy.html

Act-3D B.V. pravidelně vydává aktualizace s opravami, změnami a přidávanými
funkce pro komerční verzi Lumionu, ale není zaručeno, že tyto aktualizace a upgrady budou k dispozici v individuální studentské verzi Lumionu. Act-3D si vyhrazuje právo ukončit studentskou verzi. V takovém případě může Act-3D rozhodnout o zneplatnění aktivních studentských licencí.

Omezené záruky

Společnost Act-3D BV zaručuje, že po dobu devadesáti (90) dnů od data dodání (o čemž svědčí kopie dokladu, bude-li použit s doporučenou hardwarovou konfigurací, bude společnost Lumion fungovat v souladu s dokumentací dodávanou s při použití s ​​doporučenou hardwarovou konfigurací bude společnost Lumion v zásadě vyhovovat dokumentaci dodané se společností Lumion se specifikacemi produktu dodávanými na webových stránkách produktu Lumion (https://lumion.com/product). S výjimkou případů uvedených v předchozí omezené záruce , Act-3D BV se zříká všech ostatních záruk nebo podmínek, ať už výslovných nebo předpokládaných, včetně záruk nebo podmínek prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní účel a neporušení. Pokud z platných zákonů vyplývají jakékoli záruky týkající se společnosti Lumion, všechny tyto záruky jsou omezené v trvání do devadesáti (90) dnů od data doručení. Žádné ústní ani písemné informace ani rady poskytnuté společností Act-3D BV, jejími prodejci, distributo Agenti nebo zaměstnanci vytvoří záruku nebo jakýmkoli způsobem rozšíří rozsah této záruky. Budete odpovídat za používání Lumionu a za způsob, jakým se používají výsledky získané použitím softwaru, Act-3D BV nenese odpovědnost za kontrolu přesnosti a úplnosti Lumionu a údajů generovaných pomocí servis. Společnost Act-3D B.V. nenese žádnou odpovědnost, pokud byla společnost Lumion jakýmkoli způsobem pozměněna, pokud došlo k poškození média v důsledku nehody, zneužití nebo nesprávného použití nebo pokud dojde k poruše v důsledku používání společnosti Lumion s jinou než doporučenou hardwarovou konfigurací.

Omezení škod

Celková odpovědnost společnosti Act-3D BV z důvodu přičitatelného neplnění této licenční smlouvy nebo z jakéhokoli jiného důvodu, výslovně včetně jakéhokoli nedodržení záruční povinnosti dohodnuté s vámi, bude omezena na náhradu přímých škod nebo ztráty nepřesahující částku 250 USD.
Odpovědnost společnosti Act-3D B.V. za nepřímé škody nebo ztrátu, výslednou ztrátu, ušlý zisk, ztrátu úspor, snížený goodwill, ztrátu v důsledku přerušení podnikání, ztrátu v důsledku nároků vašich zákazníků, bude vyloučena. Rovněž je vyloučena odpovědnost společnosti Act-3D B.V. v důsledku kódování, zničení nebo ztráty dat nebo dokumentů. Odpovědnost společnosti Act-3D B.V. za ztrátu v důsledku smrti, fyzického zranění nebo v důsledku věcných škod na věcech nesmí za žádných okolností překročit částku 1 250 000 EUR.

Základ smlouvy

Výše uvedená omezená záruka, výlučná nápravná opatření a omezená odpovědnost jsou základními prvky základu smlouvy mezi společností Act-3D B.V. a vámi. Act-3D B.V. by bez takových omezení nebyl schopen poskytnout Lumion na ekonomickém základě.

Všeobecné

Tato dohoda se řídí nizozemským právem. Použitelnost Úmluvy o smlouvách o mezinárodní koupi zboží z roku 1980 je vyloučena. Veškeré spory, které mohou vzniknout na základě této licenční smlouvy, budou řešeny okresním soudem v Haagu v Nizozemsku. Tato smlouva obsahuje úplnou dohodu mezi stranami ohledně předmětu této smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí nebo současná ustanovení dohody nebo porozumění, ať už ústní nebo písemné. Všechny otázky týkající se této dohody směřují na: Act-3D B.V., Hoofdstraat 10, 2171 AT, Sassenheim, Nizozemsko.

MyLumion

MYLumion je funkce, která umožňuje nahrávat projekty z Lumionu a ukládat je do online domény „MYLumion“. Na tuto funkčnost se vztahují určité podmínky.
1. MYLumion je dodáván na základě „nejlepšího úsilí“, což znamená, že data projektu MYLumion jsou zálohována na více serverech, ale bez konkrétního výkonu.

Otevření funkčnosti beta verze ulic (OSM)
Act-3D zpřístupnil BETA verzi Open Street Maps (OSM) od Lumion verze 7.0. Využívá to online službu „Open Street Maps“, kterou poskytuje třetí strana, která je nezávislá na Lumionu nebo ACT-3D. Funkce proto závisí na službě a datech poskytovaných provozovateli služby Open Street Maps. Stav BETA znamená, že funkce OSM v Lumionu je stále ve vývoji. Tato dohoda nabízí „jak je“ používání OSM zdarma.
Act-3D nenabízí žádnou podporu a nepřijímá žádnou odpovědnost v jakékoli formě týkající se používání OSM. Act-3D může kdykoli ukončit nebo změnit projekt OSM bez jakékoli povinnosti držitelům licence odškodnit.

Software od dodavatelů třetích stran
Act-3D B.V. vám poskytuje software od třetích stran. (Licenční) podmínky uložené těmito třetími stranami v souvislosti se softwarem se použijí bez ohledu na různá ustanovení této licenční smlouvy. Instalací, kopírováním nebo používáním Lumion souhlasíte s tím, že budete vázáni níže uvedenými podmínkami stanovenými těmito třetími stranami.

FFMPEG
Lumion využívá video aplikaci FFmpeg Copyright (c) 2000-2017 Fabrice Bellard, et al.) Pro část výstupního procesu.
FFmpeg je svobodný software licencovaný na základě GNU Lesser General Public License LGPLv2.1 (viz: https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html pro více informací) FFmpeg je ochranná známka společnosti Fabrice Bellard , původce projektu FFmpeg.
Zdrojový kód FFmpeg a kompilace informací, jak se používá v Lumionu,
je součástí instalace pod / Src / FFmpeg.

AUTODESK® REALDWG Lumion zahrnuje Autodesk® RealDWG od společnosti Autodesk, Inc., Copyright © 1998-2017 Autodesk, Inc. Všechna práva vyhrazena.

Zvukový systém FMOD
Lumion zahrnuje zvukový systém FMOD, copyright © Firelight Technologies Pty, Ltd., 1994-2017.

Autorská práva k obsahu
Určitý obsah v knihovně modelů Lumion s obrázky nebo logy chráněnými ochrannými známkami třetích stran, logy, značkami atd. Může vyžadovat dodatečné licence, práva, oprávnění, vydání nebo povolení pro použití mimo redakci. Je na vás, abyste před použitím jakéhokoli obsahu v knihovně modelů určili, zda jsou pro zamýšlené použití obsahu v knihovně modelů Lumionu nutné další licence, práva, oprávnění, vydání nebo povolení.

CGTextures
Jedna nebo více textur na 3D modelech v knihovně modelů v Lumionu byly vytvořeny pomocí obrázků z CGTextures.com. Ve výchozím nastavení nemusí být tyto obrázky znovu distribuovány. Další informace naleznete na adrese www.cgtextures.com.

Ostatní textury
Jedna nebo více textur na 3D modelech v knihovně modelů v Lumionu byly vytvořeny pomocí obrázků z https://goodtextures.deviantart.com/
Jedna nebo více textur na 3D modelech v knihovně modelů v Lumionu byly vytvořeny s obrázky z:
https://goodtextures.deviantart.com/art/White-Marble-Texture-01-150143876

Fonty
Následující písma, která jsou vložena do Lumionu, jsou licencována pod licencí SIL Open Font License, verze 1.1: Abril, Dosis, Great Vibes, IM Fell, League Gothic, Libre Baskerville, Lobster a Playfair.
Následující písmo, které je vloženo do Lumionu, je licencováno pod licencí Apache, verze 2.0 (viz https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.txt): Permanent Marker.

OpenCV
Copyright (C) 2016, OpenCV Foundation, všechna práva vyhrazena.
Copyright (C) 2016-17, Itseez Inc., všechna práva vyhrazena.
Redistribuce a použití ve zdrojových a binárních formách, s úpravami nebo bez nich, jsou povoleny za předpokladu, že jsou splněny následující podmínky:
* Redistribuce zdrojového kódu si musí zachovat výše uvedené upozornění o autorských právech,
tento seznam podmínek a následující vyloučení odpovědnosti.
* Redistribuce v binární podobě musí reprodukovat výše uvedené oznámení o autorských právech, tento seznam podmínek a následující vyloučení odpovědnosti v dokumentaci a / nebo jiných materiálech dodávaných s distribucí.
* Názvy držitelů autorských práv ani jména přispěvatelů nesmí být bez předchozího písemného souhlasu použity k podpoře nebo propagaci produktů odvozených od tohoto softwaru.

Tento software je poskytován držiteli autorských práv a přispěvateli „tak, jak jsou“ a veškeré výslovné nebo předpokládané záruky, včetně, ale nikoli výhradně, předpokládaných záruk vztahujících se k obchodovatelnosti a vhodnosti pro určitý účel, jsou vyloučeny.
Držitelé autorských práv nebo přispěvatelé v žádném případě nenesou odpovědnost za přímé,
nepřímé, náhodné, zvláštní, příkladné nebo následné škody
(včetně, ale nikoli výhradně, nákupu náhradního zboží nebo služeb; ztráta použití, dat nebo zisků nebo přerušení podnikání) způsobených a na jakékoli teorii odpovědnosti, ať už ve smlouvě, přísné odpovědnosti,
nebo delikty (včetně nedbalosti nebo jinak) vznikající jakýmkoli způsobem z
používání tohoto softwaru, a to i v případě, že bude informován o možném poškození.

CURL
Copyright (c) 1996 – 2016, Daniel Stenberg, daniel@haxx.se, a mnoho přispěvatelů. Všechna práva vyhrazena.
Povolení používat, kopírovat, upravovat a distribuovat tento software pro jakýkoli účel s poplatkem nebo bez poplatku se uděluje za předpokladu, že výše uvedené oznámení o autorských právech a toto oznámení o povolení jsou uvedeny ve všech kopiích.

Software je poskytován „Jak je“, bez jakékoli záruky, výslovné nebo předpokládané, mimo jiné včetně záruk obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel a neporušování práv třetích stran. Autoři nebo držitelé autorských práv v žádném případě nenesou odpovědnost za jakékoli nároky, škody ani jiná odpovědnost, ať už v rámci smlouvy, deliktu nebo jinak, vyplývající z, ze nebo v souvislosti se softwarem nebo použitím či jiným jednáním v software:

S výjimkou ustanovení tohoto oznámení nesmí být jméno držitele autorských práv použito v reklamě ani jinak propagovat prodej, použití nebo jiná jednání v tomto softwaru bez předchozího písemného souhlasu držitele autorských práv.

Openstreetmap
Lumion používá data z OpenStreetMap, která jsou k dispozici na základě licence Open Database License. Podmínky jsou k dispozici zde: www.openstreetmap.org/copyright Data mapy © přispěvatelé OpenStreetMap.

Mapbox
Dokud Lumion používá MapBox, když uživatel používá funkci OSM v Lumionu, souhlasí s podmínkami služby MapBox:
https://www.mapbox.com/tos/

Libtess2
Lumion používá Libtess2: https://github.com/memononen/libtess2
Je licencována na základě licence na svobodný software SGI B (V2.0, 18. září 2008). Copyright (C) Silicon Graphics, Inc. Všechna práva vyhrazena. Jakákoli osoba, která získá kopii tohoto softwaru a související soubory dokumentace (dále jen „Software“), je tímto oprávněna bezplatně jednat se Softwarem bez omezení, mimo jiné včetně práv na užívání, kopírování, úpravy, sloučení , publikovat, distribuovat, sublicencovat a / nebo prodávat kopie Softwaru a umožňovat tak osobám, kterým je Software poskytnut. Odkaz na licenci: https://oss.sgi.com/projects/FreeB/SGIFreeSWLicB.2.0.pdf

Software je poskytován „Jak je“, bez jakékoli záruky, výslovné nebo předpokládané, mimo jiné včetně záruk obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel a neporušování. V žádném případě nesmí křemíková grafika, vč. Odpovědnost za jakékoli nároky, škody nebo jiná odpovědnost, ať už v rámci smlouvy, deliktu nebo jinak, vyplývající z, ze nebo v souvislosti se softwarem nebo použitím nebo jiným jednáním v softwaru.

Clipper

Lumion používá Clipper: https://www.angusj.com/delphi/clipper.php
Je licencována na základě licence Boost Software License (V1.0, 17. srpna 2003). Každá osoba nebo organizace, která obdrží kopii softwaru a průvodní dokumentaci, na kterou se vztahuje tato licence (dále jen „software“), je tímto oprávněna bezplatně používat, reprodukovat, zobrazovat, distribuovat, vykonávat a přenášet software a připravovat odvozená díla Softwaru a umožnit tak třetím stranám, kterým je Software poskytován, aby splňovaly všechny tyto podmínky: Oznámení o autorských právech k Softwaru a celé toto prohlášení, včetně výše uvedeného udělení licence, tohoto omezení a následující zřeknutí se odpovědnosti, musí být součástí všech kopií Softwaru, zcela nebo zčásti, a všech odvozených děl Softwaru, pokud takové kopie nebo odvozená díla nejsou pouze ve formě strojově proveditelného objektového kódu vygenerovaného> zdrojem jazykový procesor.

Software je poskytován „Jak je“, bez jakékoli záruky, výslovné nebo předpokládané, mimo jiné včetně záruk obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel, titulu a neporušování. Držitelé autorských práv ani kdokoli, kdo distribuuje software, nesmějí v žádném případě odpovídat za jakékoli jiné škody, ať už na základě smlouvy, deliktu nebo jinak, vyplývající ze softwaru, v souvislosti s ním nebo v souvislosti s jeho používáním nebo jiným jednáním.

3. EULA For Users of Act-3D Educational Institution Licenses

Applicability of EULA
This EULA is applicable to Educational Licenses that are licensed to Educational Institutions.

Important read carefully: This End-User License Agreement (“EULA”) is a legal agreement between you (either an individual or a single entity) and Act-3D for the Act-3D software that accompanies this EULA, which includes associated media and Act-3D Internet-based services (“Software”). An amendment or addendum to this EULA may accompany the Software.

You will be notified that you will need to agree to be bound by the terms of this EULA during the purchasing, downloading, account creation or software installation processes. If you do not agree to the terms in this EULA, do not purchase, download, install, copy, or use the software. Purchases of Commercial License versions of Act-3D software come with a two-week refund policy, no questions asked. For any refund request or query, please contact our Customer Care team.

Definitions
1. “Lumion” is the program supplied by Act-3D B.V. herewith, and any and all updates thereto. To see the Lumion specifications, please use the following link https://lumion.com/specifications.html.
2. “Lumion Project” means an output file generated by you using Lumion.
Examples of Lumion Projects include movies, presentations, demonstration files, interactive multimedia material, interactive entertainment products and the like.
3. MyLumion is a service that can host 360 degree panorama views, renderings and links to YouTube videos on MyLumion.com.
4. OpenStreetMap is a BETA version of a service that can download city/terrain data for 3D models.

Grant of license
This license allows you to:
1. Install and use Lumion on multiple computers and make copies of Lumion in machine-readable form for backup purposes, provided the number of concurrent users does not exceed the number of Lumion licenses purchased or granted by Act-3D.
You must reproduce on any such copy all copyright notices and any other proprietary legends on the original copy of Lumion.
2. Install Lumion on a storage device, such as a network server, and run Lumion on an internal network, provided the number of concurrent users does not exceed the number of Lumion licenses purchased. A copy of Lumion must be applied for/purchased for each such user.
3. Make copies of a “Lumion Project”, and distribute those copies for use by yourself or personnel employed by you, or by another party. The Student version “Lumion Project” files can only be used with other Student versions.

License restrictions
Other than as set forth under “Grant of License”, you may not make or distribute copies of Lumion, or electronically transfer Lumion from one computer to another or over a network. You may not rent, lease or sublicense Lumion.
You may not modify Lumion or create derivative works based upon Lumion.
It is illegal to make installed copies of Lumion or the Lumion installation files available to the general public, this includes but is not exclusively restricted to file hosting websites.

Other than as set forth under “Grant of License”, you may not make or distribute copies of Lumion, or electronically transfer Lumion from one computer to another or over a network. You may not rent, lease or sublicense Lumion.
You may not modify Lumion or create derivative works based upon Lumion.

It is NOT allowed to make installed copies of Lumion or the Lumion installation files available to anyone outside the education establishment licensed under this agreement, either via private means such as email or public means, such as web-hosting.

Lumion Pro Student may not be used for commercial purposes, for this reason the file extension is different to that of the commercial version and projects files will therefore not be interchangeable. Act-3D reserves the right to deactivate the license at any time if misuse is suspected or for any other reason.

The watermark present on outputs rendered using the Lumion Pro Student version, whether through rendering or via a screenshot, may not under any circumstance be removed. Act-3D reserves the right to restrict the availability of features within the student version in comparison to what is available in the commercial version.

Act-3D reserves the right to restrict the availability of features within the student version in comparison to what is available in the commercial version.

Hardware requirements
Lumion runs on a Windows operating system and needs internet access over HTTP to the license server of Act-3D B.V. You are responsible for selecting the appropriate resources, including hardware and internet access, and for ensuring that these are available in full and in a timely manner. Act-3D B.V. will under no circumstances be liable for losses or costs arising as a result of transmission errors, breakdowns or the non-availability of these facilities.
To see the detailed hardware requirements please use the following link: https://lumion.com/requirements.html.

Privacy
By installing this copy of Lumion you accept that Lumion sends information like computer name and hardware specifications to Act­3D B.V. servers with the purpose of verifying validity of your license.
By installing this copy of Lumion you also accept that Lumion sends test results and hardware specifications to Act­3D B.V. servers with the purpose of further improving the future development of Lumion. This information will be used to create estimates of performance of different hardware and to improve hardware compatibility.
Lumion uses a floating license system and licenses are activated/de-activated on the Act-3D license servers. In order to maintain the activation status of Lumion licenses (active or inactive), Act-3D stores activation/de-activation data in a database. Act-3D also reserves the right to use this data for analytical purposes, such as usage statistics. Act-3D reserves the right to gather extra data for the Lumion Student Pro version to verify legal and proper usage. This data is also available to authorized Act-3D sales partners.

Ownership
The foregoing license gives you limited rights to use Lumion, only for the intended use. Although you own the media on which Lumion is recorded, you do not become the owner of, and Act-3D retains title to, Lumion, the Lumion Viewer (supplied with Lumion Pro), and all copies thereof. All intellectual property rights to the software shall remain exclusively vested in Act-3D B.V., its licensors or its own suppliers. You only acquire those rights of use that are explicitly granted in this license agreement and by law. Any rights of use granted to you shall be non-exclusive, non-transferable to third parties and non-sublicensable.
You shall not be permitted to remove or amend any details in relation to the confidential nature or in relation to copyrights, brand names, trade names or any other intellectual property right from the software.

Support
To use Lumion’s Customer Care services, follow the steps contained in the emails sent to you upon acquiring the Lumion software. These emails will explain how to create an account at https://account.lumion.com and register your Lumion license key/s. You must be logged in to https://account.lumion.com and you must have a valid licence key added to your account in order to access Lumion’s Customer Care services.

Update and upgrade policy
Act-3D B.V. regularly releases updates with fixes, changes and added functionality for commercial version of Lumion, however these updates and upgrades are not guaranteed to be available in the individual student version of Lumion. Act-3D reserves the right to discontinue the student version. In this event Act-3D may decide to invalidate active student licenses. To see the Lumion upgrade policy, please visit this page: https://lumion.com/upgrade-policy.html

Act-3D B.V. regularly releases updates with fixes, changes and added
functionality for commercial version of Lumion, however these updates and upgrades are not guaranteed to be available in the individual student version of Lumion. Act-3D reserves the right to discontinue the student version. In this event Act-3D may decide to invalidate active student licenses.

Limited warranties
Act-3D B.V. warrants that, for a period of ninety (90) days from the date of delivery (as evidenced by a copy of your receipt, when used with a recommended hardware configuration, Lumion will perform in substantial conformance with the documentation supplied with when used with a recommended hardware configuration, Lumion will perform in substantial conformance with the documentation supplied with Lumion the product specifications supplied on the Lumion product website (https://lumion.com/product). Except as set forth in the foregoing limited warranty, Act-3D B.V. disclaims all other warranties or conditions, either express or implied, including the warranties or conditions of merchantability, fitness for a particular purpose and non infringement. If applicable law implies any warranties with respect to Lumion, all such warranties are limited in duration to ninety (90) days from the date of delivery. No oral or written information or advice given by Act-3D B.V., its dealers, distributors, agents or employees shall create a warranty or in any way increase the scope of this warranty. You will responsible for the use of Lumion and the manner in which the results obtained through the use of the software are used, Act-3D B.V. shall not be responsible for checking the accuracy and completeness of Lumion and the data generated through the use of the service. Act-3D B.V. shall have no responsibility if Lumion has been altered in any way, if the media has been damaged by accident, abuse or misapplication, or if the failure arises out of use of Lumion with other than a recommended hardware configuration.

Limitations of damages
The total liability of Act-3D B.V. due to an attributable failure to perform this license agreement or due to any other reason, explicitly including any failure to comply with a guarantee obligation agreed with you, shall be limited to compensation of the direct damages or loss not exceeding the sum of 250 U.S. dollars.
The liability of Act-3D B.V. for indirect damages or loss, resulting loss, loss of profit, loss of savings, reduced goodwill, loss due to business interruption, loss as a result of claims from your customers, shall be excluded. The liability of Act-3D B.V. due to the scrambling, destruction or loss of data or documents shall also be excluded. The liability of Act-3D B.V. for loss as a result of death, physical injury or due to material damage to items shall under no circumstances exceed € 1.250.000,–.

Basis of bargain
The limited warranty, exclusive remedies and limited liability set forth above are fundamental elements of the basis of the agreement between Act-3D B.V. and you. Act-3D B.V. would not be able to provide Lumion on an economic basis without such limitations.

General
This Agreement shall be governed by Dutch law. The applicability of the Convention on Contracts for the International Sale of Goods 1980 is excluded. Any disputes that may arise on the basis of this license agreement, shall be settled by the District Court of The Hague, the Netherlands.This Agreement contains the complete agreement between the parties with respect to the subject matter hereof, and supersedes all prior or contemporaneous agreements or understandings, whether oral or written. All questions concerning this Agreement shall be directed to: Act-3D B.V., Hoofdstraat 10, 2171 AT, Sassenheim, The Netherlands.

MyLumion
MYLumion is functionality which allows projects to be uploaded from Lumion and stored on a ‘MYLumion’ online domain. Certain conditions apply to this functionality.
1. MYLumion is supplied on a ‘best effort’ basis, meaning that MYLumion project data is backed up on multiple servers but no specific performance guarantees can be provided for the following reasons:
a) Availability depends on services provided by the relevant internet storage operators. The of the functionality is determined by these providers and is less than 100%.
b) In countries or regions with restricted or unreliable internet access, the MYLumion website domain might not be accessible.
2. Storage time for projects on MYLumion is a minimum of 1 year, from the time the MYLumion project was created.
3. MYLumion is provided on a ‘fair use’ basis. This means that a maximum
of 10 panorama projects and 10 image projects can be in use at any one time.
It also means that if more projects are uploaded, the older projects (both Panorama and Image projects) will be removed automatically from the relevant MYLumion account.
4. The usage data of projects is logged in a Lumion database and may be used for usage analysis reasons. Projects are available via a randomly generated unique link.
5. Projects are not password protected.

Open street maps (OSM) beta functionality
Act-3D has made a BETA version of Open Street Maps (OSM) functionality available since Lumion version 7.0. This makes use of the online ‘Open Street Maps’ service which is provided by a third party, which is independent of Lumion or ACT-3D. As such, the functionality is dependent on the service and data provided by the operators of the Open Street Maps service. The BETA status means the OSM functionality in Lumion is still under development. This Agreement offers ‘as is’ use of OSM free of charge.
Act-3D offers no support and accepts no liability in any form regarding the use of OSM. Act-3D may discontinue or change the OSM project at any time without any obligation to compensate license holders.

Software from third party suppliers
Act-3D B.V. provides you with software from third parties. The (license) terms imposed by such third parties in relation to the software shall apply, notwithstanding any varying provisions in this license agreement. By installing, copying or using Lumion you agree to be bound to the hereunder mentioned terms imposed by those third parties.

FFMPEG
Lumion utilises the FFmpeg video application Copyright (c) 2000-2017 Fabrice Bellard, et al.) for part of the output process.
FFmpeg is free software licensed under the GNU Lesser General Public License LGPL v2.1
(see: https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html for more details).
FFmpeg is a trademark of Fabrice Bellard, originator of the FFmpeg project. The source code of FFmpeg and compile information, as used in Lumion, is included in the installation under /Src/FFmpeg

Exiv2
Lumion utilises the Exiv2 software for some rendering processes.
Exiv2 is free software and can redistributed and/or modified under the terms of the GNU General Public License (https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html)
as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.
Exiv2 is distributed without any warranty or implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose.

AUTODESK® RealDWG
Lumion includes Autodesk® RealDWG by Autodesk, Inc., Copyright © 1998-2017 Autodesk, Inc. All rights reserved.

FMOD Sound system
Lumion includes the FMOD Sound System, copyright © Firelight Technologies Pty, Ltd., 1994-2017.

Content copyright
Some content in the Model Library of Lumion is third party copyrighted or contains trademarked images, logos, brand names or similar. Distribution agreements have been struck between Act-3D b.v. and the suppliers of these models, which in principle, allows their use in rendered outputs from Lumion.
However, there might be local legal restrictions applicable on the usage of such library objects and these may require additional licensing, rights, permissions, releases, or clearances. In any such cases, it is the responsibility of the user to determine, whether additional licensing, rights, permissions, releases, or clearances are necessary.

CGTextures
One or more textures on 3D models in the Model Library in Lumion have been created with images from CGTextures.com. These images may not be redistributed by default. Please visit www.cgtextures.com for more information.

Other textures
One or more textures on 3D models in the Model Library in Lumion have been created with images from https://goodtextures.deviantart.com/
One or more textures on 3D models in the Model Library in Lumion have been created with images from:
https://goodtextures.deviantart.com/art/White-Marble-Texture-01-150143876

Fonts
The following fonts which are embedded in Lumion are licensed under the SIL Open Font License, version 1.1: Abril, Dosis, Great Vibes, IM Fell, League Gothic, Libre Baskerville, Lobster and Playfair.

The following font which is embedded in Lumion is licensed under the Apache License, version 2.0
(see https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.txt): Permanent Marker.

OpenCV
Copyright (C) 2016, OpenCV Foundation, all rights reserved.
Copyright (C) 2016-17, Itseez Inc., all rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer in the documentation
and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the names of the copyright holders nor the names of the contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

This software is provided by the copyright holders and contributors “as is” and any express or implied warranties, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose are disclaimed.
In no event shall copyright holders or contributors be liable for any direct, indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages (including, but not limited to, procurement of substitute goods or services;
loss of use, data, or profits; or business interruption) however caused and on any theory of liability, whether in contract, strict liability, or tort (including negligence or otherwise) arising in any way out of the use of this software, even if advised of the possibility of such damage.

Curl
Copyright (c) 1996 – 2016, Daniel Stenberg, daniel@haxx.se, and many contributors. All rights reserved.

Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies.

The software is provided “as is”, without warranty of any kind, express or implied, including but not limited to the warranties of merchantability, fitness for a particular purpose and non infringement of third party rights. in no event shall the authors or copyright holders be liable for any claim, damages or other liability, whether in an action of contract, tort or otherwise, arising from, out of or in connection with the software or the use or other dealings in the software.

Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not
be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization of the copyright holder.

OpenStreetMap
Lumion uses data from OpenStreetMap which is available under the Open Database Licence. The terms are available here: www.openstreetmap.org/copyright
Map data © OpenStreetMap contributors.

Libtess2
Lumion uses Libtess2: https://github.com/memononen/libtess2
It is licensed under the SGI Free Software License B (V2.0, Sept. 18, 2008).
Copyright (C) Silicon Graphics, Inc. All Rights Reserved. Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the “Software”), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so.
Link to license: https://oss.sgi.com/projects/FreeB/SGIFreeSWLicB.2.0.pdf

The software is provided “As is”, without warranty of any kind, express or implied, including but not limited to the warranties of merchantability, fitness for a particular purpose and noninfringement. In no event shall silicon graphics, inc. Be liable for any claim, damages or other liability, whether in an action of contract, tort or otherwise, arising from, out of or in connection with the software or the use or other dealings in the software.

Clipper
Lumion uses Clipper: https://www.angusj.com/delphi/clipper.php
It is licensed under the Boost Software License (V1.0, Aug. 17, 2003).

Permission is hereby granted, free of charge, to any person or organization obtaining a copy of the software and accompanying documentation covered by this license (the “Software”) to use, reproduce, display, distribute, execute, and transmit the Software, and to prepare derivative works of the Software, and to permit third-parties to whom the Software is furnished to do so, all subject to the following:

The copyright notices in the Software and this entire statement, including the above license grant, this restriction and the following disclaimer, must be included in all copies of the Software, in whole or in part, and
all derivative works of the Software, unless such copies or derivative works are solely in the form of machine-executable object code generated
by a source language processor.

The software is provided “As is”, without warranty of any kind,
express or implied, including but not limited to the warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. In no event shall the copyright holders or anyone distributing the software be liable for any damages other liability, whether in contract, tort or otherwise, arising from, out of or in connection with the software or the use or other dealings in the software.

4. EULA pro uživatele licencí Act-3D určené individuálním studentům

Zde je překlad z anglického originálu. Pokud by byla EULA v rozporu s anglickou verzí, platí verze anglická. Ta je o řádek níže. Překlad a úpravy by měly nicméně odpovídat původnímu znění a neměnit význam a právní dosah originálu. 

4. LICENČNÍ SMLOUVA EULA PRO UŽIVATELE LICENCÍ ACT-3D INDIVIDUAL STUDENT VERSION

Použitelnost smlouvy EULA
Tato smlouva EULA se vztahuje na vzdělávací licence, které jsou licencovány jednotlivým studentům denního postsekundárního vzdělávání. Tyto licence nejsou k dispozici ve všech zemích.

Důležité pozorně si přečtěte: Tato licenční smlouva s koncovým uživatelem („EULA“) je právní smlouva mezi vámi a společností Act-3D pro software Act-3D, který je přiložen k této smlouvě EULA, což zahrnuje přidružená média a internetové služby Act-3D („ Software”). Software může doprovázet dodatek nebo dodatek k této smlouvě EULA.

Během procesu nákupu, stahování, vytvoření účtu nebo instalace softwaru budete upozorněni, že budete muset souhlasit s dodržováním podmínek této smlouvy EULA. Pokud nesouhlasíte s podmínkami této smlouvy EULA, nekupujte, nestahujte, neinstalujte, nekopírujte ani nepoužívejte software. Nákupy verzí softwaru Act-3D s komerční licencí mají dvoutýdenní politiku vrácení peněz, žádné dotazy. S žádostí o vrácení peněz nebo dotazem se obraťte na náš tým péče o zákazníky.

Definice
1. „Lumion“ je program dodávaný společností Act-3D B.V. a veškeré jeho aktualizace. Chcete-li zobrazit specifikace Lumion, použijte následující odkaz https://lumion.com/specifications.html.
2. „Lumion Project“ znamená výstupní soubor, který jste vygenerovali pomocí Lumion.
Mezi příklady projektů Lumion patří filmy, prezentace, ukázkové soubory, interaktivní multimediální materiály, interaktivní zábavní produkty a podobně.
3. MyLumion je služba, která může hostit 360stupňová panoramatická zobrazení, vykreslení a odkazy na videa YouTube na MyLumion.com.
4. OpenStreetMap je BETA verze služby, která umožňuje stahovat údaje o městě / terénu pro 3D modely.

Způsobilost licence
1. Způsobilost k získání individuální studentské licence lze najít na lumion.com.
2. Studenti v některých zemích mají nárok na individuální verzi pro studenty. Studenti v zemích, které nemají nárok, také implicitně nemají nárok.
3. Jednotliví žadatelé o tuto licenci musí předložit doklad o současném postavení studenta prezenčního studia v postsekundárním vzdělávání. V některých regionech může Act-3D k ověření studenta využívat služby třetích stran „SheerID“
zápis. Pokud okamžité ověření není k dispozici, je vyžadována dokumentace, která by mohla obsahovat minimálně kopii průkazu totožnosti studenta.
4. Studenti na částečný úvazek nemají nárok.
5. Licence jsou platné po stanovenou dobu, nominálně 365 dní po podání žádosti, po jejímž uplynutí platnost licence vyprší. Obnovení licence bude vyžadovat opětovné podání žádosti. Pokud je student stále způsobilý, může požádat o obnovení. Act-3D umožňuje maximálně 5 obnovení.

Udělení licence
Tato licence umožňuje:
1. Nainstalujte a používejte Lumion na více počítačích a vytvářejte kopie Lumionu ve strojově čitelné formě pro účely zálohování za předpokladu, že počet souběžných uživatelů nepřekročí počet licencí Lumion zakoupených nebo udělených společností Act-3D. Na každé takové kopii musíte reprodukovat všechna upozornění o autorských právech a jakékoli další vlastnické legendy na původní kopii Lumion. Je nezákonné zpřístupňovat nainstalované kopie Lumionu nebo instalačních souborů Lumion veřejnosti, například prostřednictvím webů hostujících soubory.
2. Nainstalujte Lumion na úložné zařízení, například na síťový server, a spusťte Lumion v interní síti za předpokladu, že počet souběžných uživatelů nepřekročí počet zakoupených licencí Lumion. Pro každého souběžného uživatele je nutné zakoupit kopii Lumion.
3. Vytvořte kopie „projektu Lumion“ a distribuujte tyto kopie pro vlastní potřebu, ostatní studenty nebo pedagogy zapojené do uvedeného projektu.

Licenční omezení
Kromě případů uvedených v části „Udělení licence“ nesmíte pořizovat ani distribuovat kopie Lumionu ani elektronicky přenášet Lumion z jednoho počítače do druhého nebo po síti. Lumion nesmíte pronajímat, pronajímat ani sublicencovat. Nesmíte upravovat Lumion nebo vytvářet odvozená díla založená na Lumionu.

NENÍ povoleno zpřístupňovat nainstalované kopie Lumionu nebo instalačních souborů Lumionu komukoli jinému než vám, a to buď soukromými prostředky, jako je e-mail, nebo veřejnými prostředky, jako je webhosting.

Lumion Pro Student nesmí být používán pro komerční účely, z tohoto důvodu se přípona souboru liší od přípony komerční verze a soubory projektů proto nebudou zaměnitelné. Act-3D si vyhrazuje právo kdykoli deaktivovat licenci, pokud existuje podezření na zneužití nebo z jakéhokoli jiného důvodu.

Vodoznak přítomný na výstupech vykreslených pomocí verze Lumion Pro Student, ať už prostřednictvím vykreslení nebo prostřednictvím snímku obrazovky, nesmí být za žádných okolností odstraněn. Act-3D si vyhrazuje právo omezit dostupnost funkcí ve studentské verzi ve srovnání s dostupností v komerční verzi.

Hardwarové požadavky
Lumion běží na operačním systému Windows a vyžaduje přístup k internetu přes HTTP na licenčním serveru Act-3D BV Jste zodpovědní za výběr vhodných zdrojů, včetně přístupu k hardwaru a internetu, a za zajištění jejich dostupnosti v plné a včasné době způsob. Act-3D B.V. nebude za žádných okolností odpovědná za ztráty nebo náklady vzniklé v důsledku chyb přenosu, poruch nebo nedostupnosti těchto zařízení. Chcete-li zobrazit podrobné požadavky na hardware, použijte následující odkaz: https://lumion.com/requirements.html

Soukromí
Instalací této kopie Lumion souhlasíte s tím, že Lumion zasílá hardwarové informace, jako je název počítače a hardwarové specifikace, na servery Act3D B.V. za účelem ověření platnosti vaší licence.
Instalací této kopie Lumionu také souhlasíte s tím, že Lumion zasílá informace o použití produktu, výsledky testů a technické údaje o hardwaru na servery Act3D B.V. za účelem dalšího zlepšení budoucího vývoje Lumionu a poradenství ohledně vhodnosti hardwaru pro provoz Lumionu. Lumion používá plovoucí licenční systém a licence jsou aktivovány / deaktivovány na licenčních serverech Act-3D. Aby se zachoval stav aktivace licencí Lumion (aktivní nebo neaktivní), Act-3D ukládá aktivační / deaktivační data do databáze. Act-3D si také vyhrazuje právo použít tato data pro analytické účely. Tato data jsou k dispozici také autorizovaným prodejním partnerům Act-3D.
Citlivé údaje jsou anonymizovány v souladu s evropskými obecnými předpisy o ochraně údajů.

Vlastnictví
Předchozí licence vám poskytuje omezená práva k používání Lumionu, pouze pro zamýšlené použití. Přestože vlastníte média, na kterých je Lumion zaznamenán, nestáváte se vlastníkem a Act-3D si ponechává vlastnické právo k Lumionu, Prohlížeči Lumionů (dodává se s Lumion Pro) a všech jejich kopií. Všechna práva duševního vlastnictví k softwaru zůstávají výlučně svěřena společnosti Act-3D B.V., jejím poskytovatelům licence nebo jejím vlastním dodavatelům. Získáváte pouze ta práva na užívání, která jsou výslovně udělena v této licenční smlouvě a zákonem. Všechna práva na užívání, která vám byla udělena, jsou nevýhradní, nepřevoditelná třetím stranám a nesublicencovaná. Nebude vám dovoleno odstraňovat nebo měnit žádné podrobnosti týkající se důvěrné povahy nebo ve vztahu k autorským právům, značkám, obchodním názvům nebo jiným právům duševního vlastnictví ze softwaru.

Support, podpora
Chcete-li využívat služby péče o zákazníky společnosti Lumion, postupujte podle kroků obsažených v e-mailech, které vám byly zaslány po získání softwaru Lumion. Tyto e-maily vysvětlí, jak si vytvořit účet na https://account.lumion.com a zaregistrovat licenční klíč / klíče Lumion. Abyste mohli přistupovat ke službám péče o zákazníky společnosti Lumion, musíte být přihlášeni na https://account.lumion.com a musíte mít k účtu přidán platný licenční klíč.

Zásady aktualizace a upgradu
Act-3D B.V. pravidelně vydává aktualizace s opravami, změnami a přidanou funkčností. Chcete-li zobrazit zásady upgradu Lumion, navštivte tuto stránku: https://lumion.com/upgrade-policy

Omezené záruky
Společnost Act-3D BV zaručuje, že po dobu devadesáti (90) dnů od data dodání (jak je doloženo kopií potvrzení), bude-li Lumion používán s doporučenou hardwarovou konfigurací, bude Lumion v zásadním souladu s dodanou dokumentací při použití s ​​doporučenou hardwarovou konfigurací provede společnost Lumion v zásadě v souladu s dokumentací dodávanou se společností Lumion specifikace produktu dodané na webových stránkách produktu Lumion (https://lumion.com/product). S výjimkou případů uvedených v předchozí omezené záruce , Act-3D BV se zříká všech ostatních záruk nebo podmínek, ať už výslovných nebo předpokládaných, včetně záruk nebo podmínek obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel a neporušování. Pokud příslušné právo předpokládá jakékoli záruky týkající se Lumionu, jsou všechny takové záruky omezené po dobu devadesáti (90) dnů od data dodání Žádné ústní ani písemné informace ani rady poskytnuté společností Act-3D BV, jejími prodejci, distributory rs, agenti nebo zaměstnanci vytvoří záruku nebo jakýmkoli způsobem zvýší rozsah této záruky. Za použití Lumionu a za způsob, jakým jsou používány výsledky získané použitím softwaru, budete odpovědní. Act-3D BV nenese odpovědnost za kontrolu přesnosti a úplnosti Lumionu a dat získaných použitím tohoto softwaru. servis. Act-3D B.V. nenese žádnou odpovědnost, pokud byl Lumion jakýmkoli způsobem pozměněn, pokud byla média poškozena náhodou, zneužitím nebo nesprávným použitím, nebo pokud k selhání došlo v důsledku použití Lumionu s jinou než doporučenou hardwarovou konfigurací.

Omezení škod
Celková odpovědnost Act-3D BV z důvodu přičitatelného neplnění této licenční smlouvy nebo z jakéhokoli jiného důvodu, výslovně včetně jakéhokoli nedodržení záruční povinnosti s vámi dohodnutou, bude omezena na náhradu přímé škody nebo ztráty nepřesahující částku 250 USD.

Odpovědnost společnosti Act-3D B.V. za nepřímé škody nebo ztráty, výsledná ztráta, ztráta zisku, ztráta úspor, snížená goodwill, ztráta způsobená přerušením podnikání, ztráta v důsledku nároků vašich zákazníků, je vyloučena. Odpovědnost společnosti Act-3D B.V. z důvodu zakódování, zničení nebo ztráty dat nebo dokumentů je rovněž vyloučena. Odpovědnost společnosti Act-3D B.V. za ztrátu způsobenou smrtí, fyzickým zraněním nebo hmotným poškozením věcí nesmí v žádném případě přesáhnout 1 250 000 EUR.

Všeobecné
Tato dohoda se řídí nizozemským právem. Použitelnost Úmluvy o smlouvách o mezinárodní koupi zboží z roku 1980 je vyloučena. Veškeré spory, které mohou vzniknout na základě této licenční smlouvy, budou urovnány Okresním soudem v Haagu v Nizozemsku. Tato dohoda obsahuje úplnou dohodu mezi stranami ohledně předmětu této smlouvy a nahrazuje všechny předchozí nebo současné dohody nebo porozumění, ústní nebo písemné. Všechny otázky týkající se této dohody se týkají: Act-3D B.V., Hoofdstraat 10, 2171 AT Sassenheim, Nizozemsko.

MyLumion
MYLumion je funkce, která umožňuje stahovat projekty z Lumionu a ukládat je do online domény „MYLumion“. Na tuto funkci se vztahují určité podmínky.
1. MYLumion je dodáván na základě „maximálního úsilí“, což znamená, že data projektu MYLumion jsou zálohována na více serverech, ale nelze poskytnout žádné konkrétní záruky výkonu z následujících důvodů:
a) Dostupnost závisí na službách poskytovaných příslušnými provozovateli internetového úložiště. Funkčnost je určena těmito poskytovateli a je menší než 100%.
b) V zemích nebo regionech s omezeným nebo nespolehlivým přístupem k internetu
Doména webu MYLumion nemusí být přístupná.
2. Doba uložení projektů na MYLumionu je minimálně 1 rok od okamžiku, kdy byl projekt MYLumion vytvořen.
3. MYLumion je poskytován na základě „spravedlivého použití“. To znamená, že lze současně použít maximálně 10 panoramatických projektů a 10 obrazových projektů.
To také znamená, že pokud bude nahráno více projektů, starší projekty (projekty Panorama i Image) budou automaticky odstraněny z příslušného účtu MYLumion.
4. Údaje o využití projektů jsou zaznamenány v databázi Lumion a mohou být použity z důvodů analýzy použití.
Projekty jsou k dispozici prostřednictvím náhodně generovaného jedinečného odkazu.
5. Projekty nejsou chráněny heslem.

Otevření funkčnosti beta verze ulic (OSM)
Act-3D zpřístupnil BETA verzi Open Street Maps (OSM) od Lumion verze 7.0. Využívá to online službu „Open Street Maps“, kterou poskytuje třetí strana, která je nezávislá na Lumionu nebo ACT-3D. Funkce proto závisí na službě a datech poskytovaných provozovateli služby Open Street Maps. Stav BETA znamená, že funkce OSM v Lumionu je stále ve vývoji. Tato dohoda nabízí „jak je“ používání OSM zdarma.
Act-3D nenabízí žádnou podporu a nepřijímá žádnou odpovědnost v jakékoli formě týkající se používání OSM. Act-3D může kdykoli ukončit nebo změnit projekt OSM bez jakékoli povinnosti držitelům licence odškodnit.

Software od dodavatelů třetích stran
Act-3D B.V. vám poskytuje software od třetích stran. (Licenční) podmínky uložené těmito třetími stranami v souvislosti se softwarem se použijí bez ohledu na různá ustanovení této licenční smlouvy. Instalací, kopírováním nebo používáním Lumion souhlasíte s tím, že budete vázáni níže uvedenými podmínkami stanovenými těmito třetími stranami.

FFMPEG
Lumion využívá video aplikaci FFmpeg Copyright (c) 2000-2017 Fabrice Bellard, et al.) Pro část výstupního procesu.
FFmpeg je svobodný software licencovaný na základě GNU Lesser General Public License LGPLv2.1 (viz: https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html pro více informací) FFmpeg je ochranná známka společnosti Fabrice Bellard , původce projektu FFmpeg.
Zdrojový kód FFmpeg a kompilace informací, jak se používá v Lumionu,
je součástí instalace pod / Src / FFmpeg.

AUTODESK® REALDWG Lumion zahrnuje Autodesk® RealDWG od společnosti Autodesk, Inc., Copyright © 1998-2017 Autodesk, Inc. Všechna práva vyhrazena.

Zvukový systém FMOD
Lumion zahrnuje zvukový systém FMOD, copyright © Firelight Technologies Pty, Ltd., 1994-2017.

Autorská práva k obsahu
Určitý obsah v knihovně modelů Lumion s obrázky nebo logy chráněnými ochrannými známkami třetích stran, logy, značkami atd. Může vyžadovat dodatečné licence, práva, oprávnění, vydání nebo povolení pro použití mimo redakci. Je na vás, abyste před použitím jakéhokoli obsahu v knihovně modelů určili, zda jsou pro zamýšlené použití obsahu v knihovně modelů Lumionu nutné další licence, práva, oprávnění, vydání nebo povolení.

CGTextures
Jedna nebo více textur na 3D modelech v knihovně modelů v Lumionu byly vytvořeny pomocí obrázků z CGTextures.com. Ve výchozím nastavení nemusí být tyto obrázky znovu distribuovány. Další informace naleznete na adrese www.cgtextures.com.

Ostatní textury
Jedna nebo více textur na 3D modelech v knihovně modelů v Lumionu byly vytvořeny pomocí obrázků z https://goodtextures.deviantart.com/
Jedna nebo více textur na 3D modelech v knihovně modelů v Lumionu byly vytvořeny s obrázky z:
https://goodtextures.deviantart.com/art/White-Marble-Texture-01-150143876

Fonty
Následující písma, která jsou vložena do Lumionu, jsou licencována pod licencí SIL Open Font License, verze 1.1: Abril, Dosis, Great Vibes, IM Fell, League Gothic, Libre Baskerville, Lobster a Playfair.
Následující písmo, které je vloženo do Lumionu, je licencováno pod licencí Apache, verze 2.0 (viz https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.txt): Permanent Marker.

OpenCV
Copyright (C) 2016, OpenCV Foundation, všechna práva vyhrazena.
Copyright (C) 2016-17, Itseez Inc., všechna práva vyhrazena.
Redistribuce a použití ve zdrojových a binárních formách, s úpravami nebo bez nich, jsou povoleny za předpokladu, že jsou splněny následující podmínky:
* Redistribuce zdrojového kódu si musí zachovat výše uvedené upozornění o autorských právech,
tento seznam podmínek a následující vyloučení odpovědnosti.
* Redistribuce v binární podobě musí reprodukovat výše uvedené oznámení o autorských právech, tento seznam podmínek a následující vyloučení odpovědnosti v dokumentaci a / nebo jiných materiálech dodávaných s distribucí.
* Názvy držitelů autorských práv ani jména přispěvatelů nesmí být bez předchozího písemného souhlasu použity k podpoře nebo propagaci produktů odvozených od tohoto softwaru.

Tento software je poskytován držiteli autorských práv a přispěvateli „tak, jak jsou“ a veškeré výslovné nebo předpokládané záruky, včetně, ale nikoli výhradně, předpokládaných záruk vztahujících se k obchodovatelnosti a vhodnosti pro určitý účel, jsou vyloučeny.
Držitelé autorských práv nebo přispěvatelé v žádném případě nenesou odpovědnost za přímé,
nepřímé, náhodné, zvláštní, příkladné nebo následné škody
(včetně, ale nikoli výhradně, nákupu náhradního zboží nebo služeb; ztráta použití, dat nebo zisků nebo přerušení podnikání) způsobených a na jakékoli teorii odpovědnosti, ať už ve smlouvě, přísné odpovědnosti,
nebo delikty (včetně nedbalosti nebo jinak) vznikající jakýmkoli způsobem z
používání tohoto softwaru, a to i v případě, že bude informován o možném poškození.

CURL
Copyright (c) 1996 – 2016, Daniel Stenberg, daniel@haxx.se, a mnoho přispěvatelů. Všechna práva vyhrazena.
Povolení používat, kopírovat, upravovat a distribuovat tento software pro jakýkoli účel s poplatkem nebo bez poplatku se uděluje za předpokladu, že výše uvedené oznámení o autorských právech a toto oznámení o povolení jsou uvedeny ve všech kopiích.

Software je poskytován „Jak je“, bez jakékoli záruky, výslovné nebo předpokládané, mimo jiné včetně záruk obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel a neporušování práv třetích stran. Autoři nebo držitelé autorských práv v žádném případě nenesou odpovědnost za jakékoli nároky, škody ani jiná odpovědnost, ať už v rámci smlouvy, deliktu nebo jinak, vyplývající z, ze nebo v souvislosti se softwarem nebo použitím či jiným jednáním v software:

S výjimkou ustanovení tohoto oznámení nesmí být jméno držitele autorských práv použito v reklamě ani jinak propagovat prodej, použití nebo jiná jednání v tomto softwaru bez předchozího písemného souhlasu držitele autorských práv.

Openstreetmap
Lumion používá data z OpenStreetMap, která jsou k dispozici na základě licence Open Database License. Podmínky jsou k dispozici zde: www.openstreetmap.org/copyright Data mapy © přispěvatelé OpenStreetMap.

Mapbox
Dokud Lumion používá MapBox, když uživatel používá funkci OSM v Lumionu, souhlasí s podmínkami služby MapBox:
https://www.mapbox.com/tos/

Libtess2
Lumion používá Libtess2: https://github.com/memononen/libtess2
Je licencována na základě licence na svobodný software SGI B (V2.0, 18. září 2008). Copyright (C) Silicon Graphics, Inc. Všechna práva vyhrazena. Jakákoli osoba, která získá kopii tohoto softwaru a související soubory dokumentace (dále jen „Software“), je tímto oprávněna bezplatně jednat se Softwarem bez omezení, mimo jiné včetně práv na užívání, kopírování, úpravy, sloučení , publikovat, distribuovat, sublicencovat a / nebo prodávat kopie Softwaru a umožňovat tak osobám, kterým je Software poskytnut. Odkaz na licenci: https://oss.sgi.com/projects/FreeB/SGIFreeSWLicB.2.0.pdf

Software je poskytován „Jak je“, bez jakékoli záruky, výslovné nebo předpokládané, mimo jiné včetně záruk obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel a neporušování. V žádném případě nesmí křemíková grafika, vč. Odpovědnost za jakékoli nároky, škody nebo jiná odpovědnost, ať už v rámci smlouvy, deliktu nebo jinak, vyplývající z, ze nebo v souvislosti se softwarem nebo použitím nebo jiným jednáním v softwaru.

Klipr
Lumion používá Clipper: https://www.angusj.com/delphi/clipper.php
Je licencována na základě licence Boost Software License (V1.0, 17. srpna 2003). Každá osoba nebo organizace, která obdrží kopii softwaru a průvodní dokumentaci, na kterou se vztahuje tato licence (dále jen „software“), je tímto oprávněna bezplatně používat, reprodukovat, zobrazovat, distribuovat, vykonávat a přenášet software a připravovat odvozená díla Softwaru a umožnit tak třetím stranám, kterým je Software poskytován, aby splňovaly všechny tyto podmínky: Oznámení o autorských právech k Softwaru a celé toto prohlášení, včetně výše uvedeného udělení licence, tohoto omezení a následující zřeknutí se odpovědnosti, musí být součástí všech kopií Softwaru, zcela nebo zčásti, a všech odvozených děl Softwaru, pokud takové kopie nebo odvozená díla nejsou pouze ve formě strojově proveditelného objektového kódu vygenerovaného> zdrojem jazykový procesor.

Software je poskytován „Jak je“, bez jakékoli záruky, výslovné nebo předpokládané, mimo jiné včetně záruk obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel, titulu a neporušování. Držitelé autorských práv ani kdokoli, kdo distribuuje software, nesmějí v žádném případě odpovídat za jakékoli jiné škody, ať už na základě smlouvy, deliktu nebo jinak, vyplývající ze softwaru, v souvislosti s ním nebo v souvislosti s jeho používáním nebo jiným jednáním.

4. EULA For Users of Act-3D Individual Student Version Licenses

4. EULA For Users of Act-3D Individual Student Version Licenses

Applicability of EULA
This EULA is applicable to Educational Licenses that are licensed to Individual Students of full-time post-secondary education. These licenses are not available in all countries.

Important read carefully: This End-User License Agreement (“EULA”) is a legal agreement between you and Act-3D for the Act-3D software that accompanies this EULA, which includes associated media and Act-3D Internet-based services (“Software”). An amendment or addendum to this EULA may accompany the Software.

You will be notified that you will need to agree to be bound by the terms of this EULA during the purchasing, downloading, account creation or software installation processes. If you do not agree to the terms in this EULA, do not purchase, download, install, copy, or use the software. Purchases of Commercial License versions of Act-3D software come with a two-week refund policy, no questions asked. For any refund request or query, please contact our Customer Care team.

Definitions
1. “Lumion” is the program supplied by Act-3D B.V. herewith, and any and all updates thereto. To see the Lumion specifications, please use the following link https://lumion.com/specifications.html.
2. “Lumion Project” means an output file generated by you using Lumion.
Examples of Lumion Projects include movies, presentations, demonstration files, interactive multimedia material, interactive entertainment products and the like.
3. MyLumion is a service that can host 360 degree panorama views, renderings and links to YouTube videos on MyLumion.com.
4. OpenStreetMap is a BETA version of a service that can download city/terrain data for 3D models.

License eligibility
1. Eligibility for an individual student license can be found at lumion.com.
2. Students in some countries are eligible for an individual student version. Students in countries that are not eligible are also by implication not eligible.
3. Individual applicants for this license must submit proof of having current status as a full-time student in post-secondary education. In some regions, Act-3D may employ the third party services of ‘SheerID’, to verify student
enrolment. If instant verification is not available, documentation is required, which as a minimum could include, a copy of a student identity pass.
4. Students on part-time courses are not eligible.
5. Licenses are valid for a specified term, nominally 365 days after application, after which the license will expire. Renewal of the license will require re-application. If the student is still eligible, the student can apply for a renewal. Act-3D allows for a maximum of 5 renewals.

Grant of license
This license allows you to:
1. Install and use Lumion on multiple computers and make copies of Lumion in machine-readable form for backup purposes, provided the number of concurrent users does not exceed the number of Lumion licenses purchased or granted by Act-3D. You must reproduce on any such copy all copyright notices and any other proprietary legends on the original copy of Lumion. It is illegal to make installed copies of Lumion or the Lumion installation files available to the public, for example via file hosting websites.
2. Install Lumion on a storage device, such as a network server, and run Lumion on an internal network, provided the number of concurrent users does not exceed the number of Lumion licenses purchased. A copy of Lumion must be purchased for each concurrent user.
3. Make copies of a “Lumion Project”, and distribute those copies for use by yourself, other students or educators involved in said project.

License restrictions
Other than as set forth under “Grant of License”, you may not make or distribute copies of Lumion, or electronically transfer Lumion from one computer to another or over a network. You may not rent, lease or sublicense Lumion. You may not modify Lumion or create derivative works based upon Lumion.

It is NOT allowed to make installed copies of Lumion or the Lumion installation files available to anyone other than yourself either via private means such as email or public means, such as web-hosting.

Lumion Pro Student may not be used for commercial purposes, for this reason the file extension is different to that of the commercial version and projects files will therefore not be interchangeable. Act-3D reserves the right to deactivate the license at any time if misuse is suspected or for any other reason.

The watermark present on outputs rendered using the Lumion Pro Student version, whether through rendering or via a screenshot, may not under any circumstance be removed. Act-3D reserves the right to restrict the availability of features within the student version in comparison to what is available in the commercial version.

Hardware requirements
Lumion runs on a Windows operating system and needs internet access over HTTP to the license server of Act-3D B.V. You are responsible for selecting the appropriate resources, including hardware and internet access, and for ensuring that these are available in full and in a timely manner. Act-3D B.V. will under no circumstances be liable for losses or costs arising as a result of transmission errors, breakdowns or the non-availability of these facilities.
To see the detailed hardware requirements please use the following link: https://lumion.com/requirements.html.

Privacy
By installing this copy of Lumion you accept that Lumion sends hardware information like computer name and hardware specifications to Act­3D B.V. servers with the purpose of verifying validity of your license.
By installing this copy of Lumion you also accept that Lumion sends product usage information, test results and hardware specifications to Act­3D B.V. servers with the purpose of further improving the future
development of Lumion and advising on hardware suitability for running Lumion.

Lumion uses a floating license system and licenses are activated/
de-activated on the Act-3D license servers. In order to maintain the activation status of Lumion licenses (active or inactive), Act-3D stores activation/de-activation data in a database. Act-3D also reserves the right to use this data for analytical purposes, such as usage statistics, and to gather extra data for the Lumion Student Pro version to, verify legal and proper usage. This data is also available to authorized Act-3D sales partners. Sensitive data is made anonymous, in compliance with the European General Data Protection Regulations.

Ownership
The foregoing license gives you limited rights to use Lumion, only for the intended use. Although you own the media on which Lumion is recorded, you do not become the owner of, and Act-3D retains title to, Lumion, the Lumion Viewer (supplied with Lumion Pro), and all copies thereof. All intellectual property rights to the software shall remain exclusively vested in Act-3D B.V., its licensors or its own suppliers. You only acquire those rights of use that are explicitly granted in this license agreement and by law. Any rights of use granted to you shall be non-exclusive, non-transferable to third parties and non-sublicensable. You shall not be permitted to remove or amend any details in relation to the confidential nature or in relation to copyrights, brand names, trade names or any other intellectual property right from the software. Act-3D reserves the right to invalidate a student license at any given moment if any doubt arises concerning the validity of student enrollment.

Support
To use Lumion’s Customer Care services, follow the steps contained in the emails sent to you upon acquiring the Lumion software. These emails will explain how to create an account at https://account.lumion.com and register your Lumion license key/s. You must be logged in to https://account.lumion.com and you must have a valid licence key added to your account in order to access Lumion’s Customer Care services.

Update and upgrade policy
Act-3D B.V. regularly releases updates with fixes, changes and added functionality for commercial versions of Lumion, however these updates and upgrades are not guaranteed to be available in the individual student version of Lumion. Act-3D reserves the right to discontinue the student version.
In this event Act-3D may decide to invalidate active student licenses.

Limited warranties
Act-3D B.V. warrants that, for a period of ninety (90) days from the date of delivery (as evidenced by a copy of your receipt, when used with a recommended hardware configuration), Lumion will perform in substantial conformance with the documentation supplied with, when used with a recommended hardware configuration, Lumion will perform in substantial conformance with the documentation supplied with the product specifications supplied on the Lumion product website (https://lumion.com/product). Except as set forth in the foregoing limited warranty, Act-3D B.V. disclaims all other warranties or conditions, either express or implied, including the warranties or conditions of merchantability, fitness for a particular purpose and non infringement. If applicable law implies anY warranties with respect to Lumion, all such warranties are limited in duration to ninety (90) days from the date of delivery. No oral or written information or advice given by Act-3D B.V., its dealers, distributors, agents or employees shall create a warranty or in any way increase the scope of this warranty. You will be responsible
for the use of Lumion and the manner in which the results obtained through the use of the software are used, Act-3D B.V. shall not be responsible for checking the accuracy and completeness of Lumion and the data generated through the use of the service. Act-3D B.V. shall have no responsibility if Lumion has been altered in any way, if the media has been damaged by accident, abuse or misapplication, or if the failure arises out of use of Lumion with other than a recommended hardware configuration.

Limitations of damages
The total liability of Act-3D B.V. due to an attributable failure to perform this license agreement or due to any other reason, explicitly including any failure to comply with a guarantee obligation agreed with you, shall be limited to compensation of the direct damages or loss not exceeding the sum of 250 U.S. dollars.
The liability of Act-3D B.V. for indirect damages or loss, resulting loss, loss of profit, loss of savings, reduced goodwill, loss due to business interruption, loss  as a result of claims from your customers, shall be excluded. The liability of Act-3D B.V. due to the scrambling, destruction or loss of data or documents shall also be excluded. The liability of Act-3D B.V. for loss as a result of death, physical injury or due to material damage to items shall under no circumstances exceed € 1.250.000,–.

Basis of bargain
The limited warranty, exclusive remedies and limited liability set forth above are fundamental elements of the basis of the agreement between Act-3D B.V. and you. Act-3D B.V. would not be able to provide Lumion on an economic basis without such limitations.

General
This Agreement shall be governed by Dutch law. The applicability of the Convention on Contracts for the International Sale of Goods 1980 is excluded. Any disputes that may arise on the basis of this license agreement, shall be settled by the District Court of The Hague, the Netherlands.This Agreement contains the complete agreement between the parties with respect to the subject matter hereof, and supersedes all prior or contemporaneous agreements or understandings, whether oral or written. All questions concerning this Agreement shall be directed to: Act-3D B.V., Hoofdstraat 10, 2171 AT, Sassenheim, The Netherlands.

MyLumion
MYLumion is functionality which allows projects to be uploaded from Lumion and stored on a ‘MYLumion’ online domain. Certain conditions apply to this functionality.
1. MYLumion is supplied on a ‘best effort’ basis, meaning that MYLumion project data is backed up on multiple servers but no specific performance guarantees can be provided for the following reasons:
a) Availability depends on services provided by the relevant internet storage operators. The of the functionality is determined by these providers and is less than 100%.
b) In countries or regions with restricted or unreliable internet access, the MYLumion website domain might not be accessible.
2. Storage time for projects on MYLumion is a minimum of 1 year, from the time the MYLumion project was created.
3. MYLumion is provided on a ‘fair use’ basis. This means that a maximum
of 10 panorama projects and 10 image projects can be in use at any one time.
It also means that if more projects are uploaded, the older projects (both Panorama and Image projects) will be removed automatically from the relevant MYLumion account.
4. The usage data of projects is logged in a Lumion database and may be used for usage analysis reasons.
Projects are available via a randomly generated unique link.
5. Projects are not password protected.

Open Street Maps (OSM) BETA functionality
Act-3D has made a BETA version of Open Street Maps (OSM) functionality available since Lumion version 7.0. This makes use of the online ‘Open Street Maps’ service which is provided by a third party, which is independent of Lumion or ACT-3D. As such, the functionality is dependent on the service and data provided by the operators of the Open Street Maps service. The BETA status means the OSM functionality in Lumion is still under development. This Agreement offers ‘as is’ use of OSM free of charge. Act-3D offers no support and accepts no liability in any form regarding the use of OSM. Act-3D may discontinue or change the OSM project at any time without any obligation to compensate license holders.

Software from third party suppliers
Act-3D B.V. provides you with software from third parties. The (license) terms imposed by such third parties in relation to the software shall apply, notwithstanding any varying provisions in this license agreement. By installing, copying or using Lumion you agree to be bound to the hereunder mentioned terms imposed by those third parties.

FFMPEG
Lumion utilises the FFmpeg video application Copyright (c) 2000-2017 Fabrice Bellard, et al.) for part of the output process.
FFmpeg is free software licensed under the GNU Lesser General Public License LGPL v2.1 (see: https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html for more details) FFmpeg is a trademark of Fabrice Bellard, originator of the FFmpeg project. The source code of FFmpeg and compile information, as used in Lumion, is included in the installation under /Src/FFmpeg

Exiv2
Lumion utilises the Exiv2 software for some rendering processes.
Exiv2 is free software and can redistributed and/or modified under the terms of the GNU General Public License
(https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html)
as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.
Exiv2 is distributed without any warranty or implied warranty of
merchantability or fitness for a particular purpose.

AUTODESK® RealDWG
Lumion includes Autodesk® RealDWG by Autodesk, Inc., Copyright © 1998-2017 Autodesk, Inc. All rights reserved.

FMOD Sound system
Lumion includes the FMOD Sound System, copyright © Firelight Technologies Pty, Ltd., 1994-2017.

Content copyright
Some content in the Model Library of Lumion is third party copyrighted or contains trademarked images, logos, brand names or similar. Distribution agreements have been struck between Act-3D b.v. and the suppliers of these models, which in principle, allows their use in rendered outputs from Lumion.
However, there might be local legal restrictions applicable on the usage of such library objects and these may require additional licensing, rights, permissions, releases, or clearances. In any such cases, it is the responsibility of the user to determine, whether additional licensing, rights, permissions, releases, or clearances are necessary.

CGTextures
One or more textures on 3D models in the Model Library in Lumion have been created with images from CGTextures.com. These images may not be redistributed by default. Please visit www.cgtextures.com for more information.

Other textures
One or more textures on 3D models in the Model Library in Lumion have been created with images from https://goodtextures.deviantart.com/
One or more textures on 3D models in the Model Library in Lumion have been created with images from:
https://goodtextures.deviantart.com/art/White-Marble-Texture-01-150143876

Fonts
The following fonts which are embedded in Lumion are licensed under the SIL Open Font License, version 1.1: Abril, Dosis, Great Vibes, IM Fell, League
Gothic, Libre Baskerville, Lobster and Playfair.

The following font which is embedded in Lumion is licensed under the Apache License, version 2.0 (see https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.txt): Permanent Marker.

OpenCV
Copyright (C) 2016, OpenCV Foundation, all rights reserved.
Copyright (C) 2016-17, Itseez Inc., all rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the names of the copyright holders nor the names of the contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

This software is provided by the copyright holders and contributors “as is” and any express or implied warranties, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose are disclaimed.
In no event shall copyright holders or contributors be liable for any direct, indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages (including, but not limited to, procurement of substitute goods or services; loss of use, data, or profits; or business interruption) however caused and on any theory of liability, whether in contract, strict liability, or tort (including negligence or otherwise) arising in any way out of the use of this software, even if advised of the possibility of such damage.

Curl
Copyright (c) 1996 – 2016, Daniel Stenberg, daniel@haxx.se, and many contributors. All rights reserved.

Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies.

The software is provided “as is”, without warranty of any kind, express or implied, including but not limited to the warranties of merchantability, fitness for a particular purpose and non infringement of third party rights. in no event shall the authors or copyright holders be liable for any claim, damages or other liability, whether in an action of contract, tort or otherwise, arising from, out of or in connection with the software or the use or other dealings in the software.

Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization of the copyright holder.

OpenStreetMap
Lumion uses data from OpenStreetMap which is available under the Open Database Licence. The terms are available here: www.openstreetmap.org/copyright
Map data © OpenStreetMap contributors.

Libtess2
Lumion uses Libtess2: https://github.com/memononen/libtess2
It is licensed under the SGI Free Software License B (V2.0, Sept. 18, 2008).
Copyright (C) Silicon Graphics, Inc. All Rights Reserved. Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the “Software”), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so.
Link to license: https://oss.sgi.com/projects/FreeB/SGIFreeSWLicB.2.0.pdf

The software is provided “As is”, without warranty of any kind,
express or implied, including but not limited to the warranties of merchantability, fitness for a particular purpose and noninfringement. In no event shall silicon graphics, inc. Be liable for any claim, damages or other liability, whether in an a
ction of contract, tort or otherwise, arising from, out of or in connection with the software or the use or other dealings in the software.

Clipper
Lumion uses Clipper: https://www.angusj.com/delphi/clipper.php
It is licensed under the Boost Software License (V1.0, Aug. 17, 2003).

Permission is hereby granted, free of charge, to any person or organization
obtaining a copy of the software and accompanying documentation covered by this license (the “Software”) to use, reproduce, display, distribute, execute, and transmit the Software, and to prepare derivative works of the Software, and to permit third-parties to whom the Software is furnished to do so, all subject to the following:

The copyright notices in the Software and this entire statement, including the above license grant, this restriction and the following disclaimer, must be included in all copies of the Software, in whole or in part, and
all derivative works of the Software, unless such copies or derivative works are solely in the form of machine-executable object code generated by a source language processor.

The software is provided “As is”, without warranty of any kind,
express or implied, including but not limited to the warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. In no event shall the copyright holders or anyone distributing the software be liable for any damages other liability, whether in contract, tort or otherwise, arising from, out of or in connection with the software or the use or other dealings in the software.

5. EULA For Users of Act-3D ‘Not-for-Resale’ (NFR) Licenses

Tuto licenci od nás nemůžete získat – je zde jen pro informaci EULA v původním znění. Tato verze je velmi omezenou verzí pro nekomerční účely – je rozdílá od TRIAL PRO licence nabízené námi.

Applicability of EULA: This EULA is applicable to Not-For-Resale (NFR) licenses of Lumion.

Important read carefully: This End-User License Agreement (“EULA”) is a legal agreement between you (either an individual or a single entity) and Act-3D for the Act-3D software that accompanies this EULA, which includes associated media and Act-3D Internet-based services (“Software”). An amendment or addendum to this EULA may accompany the Software.

You will be notified that you will need to agree to be bound by the terms of this EULA during the purchasing, downloading, account creation or software installation processes. If you do not agree to the terms in this EULA, do not purchase, download, install, copy, or use the software. Purchases of Commercial License versions of Act-3D software come with a two-week refund policy, no questions asked. For any refund request or query, please contact our Customer Care team.

Definitions
1. “Lumion” is the program supplied by Act-3D B.V. herewith, and any and all updates thereto. To see the Lumion specifications, please use the following link https://lumion.com/specifications.html.
2. “Lumion Project” means an output file generated by you using Lumion.
Examples of Lumion Projects include movies, presentations, demonstration files, interactive multimedia material, interactive entertainment products and the like.
3. MyLumion is a service that can host 360 degree panorama views, renderings and links to YouTube videos on MyLumion.com.
4. OpenStreetMap is a BETA version of a service that can download city/terrain data for 3D models.

Grant of license
This license allows you to:
1. Install and use Lumion on multiple computers and make copies of Lumion in machine-readable form for backup purposes, provided the number of concurrent users does not exceed the number of Lumion licenses – any extra seats allocated to a license can be considered the same as an equivalent number of additional licenses purchased. You must reproduce on any such copy all copyright notices and any other proprietarylegends on the original copy of Lumion. It is illegal to make installed copies of Lumion or the Lumion installation files available to the public, for example via file hosting websites.
2. Install Lumion on a storage device, such as a network server, and run Lumion on an internal network, provided the number of concurrent users does not exceed the number of Lumion licenses purchased. A copy of Lumion must be purchased for each such user.
3. Make copies of a “Lumion Project”, and distribute those copies for use by yourself or personnel employed by you, or by another party.

License restrictions
Other than as set forth under “Grant of License”, you may not make or distribute copies of Lumion, or electronically transfer Lumion from one computer to another or over a network. You may not rent, lease or sublicense Lumion.
You may not modify Lumion or create derivative works based upon Lumion.
The NFR version of Lumion may not be sold by the person to which it was issued or any other person.

Unless explicitly, in writing, permitted by an authorized representative of Act-3D, a NFR license is for personal use and does not allow you to create Commercial outputs, i.e. Outputs which are used in a situation where an implicit or explicit monetary value could be assigned to that output.

Hardware requirements
Lumion runs on a Windows operating system and needs internet access over HTTP to the license server of Act-3D B.V. You are responsible for selecting the appropriate resources, including hardware and internet access, and for ensuring that these are available in full and in a timely manner. Act-3D B.V. will under no circumstances be liable for losses or costs arising as a result of transmission errors, breakdowns or the non-availability of these facilities.
To see the detailed hardware requirements please use the following link: https://lumion.com/requirements.html.

Privacy
By installing this copy of Lumion you accept that Lumion sends hardware information like computer name and hardware specifications to Act­3D B.V. servers with the purpose of verifying validity of your license.
By installing this copy of Lumion you also accept that Lumion sends product usage information, test results and hardware specifications to Act­3D B.V. servers with the purpose of further improving the future
development of Lumion and advising on hardware suitability for running Lumion.

Lumion uses a floating license system and licenses are activated/de-activated on the Act-3D license servers. In order to maintain the activation status of Lumion licenses (active or inactive), Act-3D stores activation/de-activation data in a database. Act-3D also reserves the right to use this data for analytical purposes. This data is also available to authorized Act-3D sales partners.
Sensitive data is made anonymous, in compliance with the European General Data Protection Regulations.

Ownership
The foregoing license gives you limited rights to use Lumion, only for the intended use. NFR licenses are issued at the discretion of Act-3D and as a result, the recipient is temporarily the owner of the right to use Lumion until the point at which the NFR license validity is revoked. This can occur at any moment at the discretion of Act-3D.

Although you own the media on which Lumion is recorded, you do not become the owner of, and Act-3D retains title to, Lumion, the Lumion Viewer (supplied with Lumion Pro), and all copies thereof. All intellectual property rights to the software shall remain exclusively vested in Act-3D B.V., its licensors or its own suppliers. You only acquire those rights of use that are explicitly granted in this license agreement and by law. Any rights of use granted to you shall be non-exclusive, non-transferable to third parties and non-sublicensable.
You shall not be permitted to remove or amend any details in relation to the confidential nature or in relation to copyrights, brand names, trade names or any other intellectual property right from the software.

Support
To use Lumion’s Customer Care services, follow the steps contained in the emails sent to you upon acquiring the Lumion software. These emails will explain how to create an account at https://account.lumion.com and register your Lumion license key/s. You must be logged in to https://account.lumion.com and you must have a valid licence key added to your account in order to access Lumion’s Customer Care services.

Update and upgrade policy
Act-3D B.V. regularly releases updates with fixes, changes and added functionality. As a Lumion user with a valid Lumion NFR license, you will receive access to the most up-to-date version of Lumion.

Limited warranties
Act-3D B.V. warrants that, for a period of ninety (90) days from the date of
delivery (as evidenced by a copy of your receipt, when used with a recommended hardware configuration, Lumion will perform in substantial conformance with the documentation supplied with when used with a recommended hardware configuration, Lumion will perform in substantial conformance with the documentation supplied with Lumion the product specifications supplied on the Lumion product website (https://lumion.com/product). Except as set forth in the foregoing
limited warranty, Act-3D B.V. disclaims all other warranties or conditions, either express or implied, including the warranties or conditions of merchantability, fitness for a particular purpose and non infringement. If applicable law implies any warranties with respect to Lumion, all such warranties are limited in duration to ninety (90) days from the date of delivery. No oral or written information or advice given by Act-3D B.V., its dealers, distributors, agents or employees shall create a warranty or in any way increase the scope of this warranty. You will responsible for the use of Lumion and the manner in which the results obtained through the
use of the software are used, Act-3D B.V. shall not be responsible for checking the accuracy and completeness of Lumion and the data generated through the use of the service. Act-3D B.V. shall have no responsibility if Lumion has been altered in any way, if the media has been damaged by accident, abuse or misapplication, or if the failure arises out of use of Lumion with other than a recommended hardware configuration.

Limitations of damages
The total liability of Act-3D B.V. due to an attributable failure to perform this
license agreement or due to any other reason, explicitly including any failure to comply with a guarantee obligation agreed with you, shall be limited to compensation of the direct damages or loss not exceeding the sum of 250 U.S. dollars.
The liability of Act-3D B.V. for indirect damages or loss, resulting loss, loss of profit, loss of savings, reduced goodwill, loss due to business interruption, loss as a result of claims from your customers, shall be excluded. The liability of Act-3D B.V. due to the scrambling, destruction or loss of data or documents shall also be excluded. The liability of Act-3D B.V. for loss as a result of death, physical injury or due to material damage to items shall under no circumstances exceed € 1.250.000,–.

Basis of bargain
The limited warranty, exclusive remedies and limited liability set forth above are fundamental elements of the basis of the agreement between Act-3D B.V. and you. Act-3D B.V. would not be able to provide Lumion on an economic basis without such limitations.

General
This Agreement shall be governed by Dutch law. The applicability of the Convention on Contracts for the International Sale of Goods 1980 is excluded. Any disputes that may arise on the basis of this license agreement, shall be settled by the District Court of The Hague, the Netherlands.This Agreement contains the complete agreement between the parties with respect to the subject matter hereof, and supersedes all prior or contemporaneous agreements or understandings, whether oral or written. All questions concerning this Agreement shall be directed to: Act-3D B.V., Hoofdstraat 10, 2171 AT, Sassenheim, The Netherlands.

MyLumion
MYLumion is functionality which allows projects to be uploaded from Lumion and stored on a ‘MYLumion’ online domain. Certain conditions apply to this functionality.
1. MYLumion is supplied on a ‘best effort’ basis, meaning that MYLumion project data is backed up on multiple servers but no specific performance guarantees can be provided for the following reasons:
a) Availability depends on services provided by the relevant internet storage operators. The reliability of the functionality is determined by these providers and is less than 100%.
b) In countries or regions with restricted or unreliable internet access, the MYLumion website domain might not be accessible.
2. Storage time for projects on MYLumion is a minimum of 1 year, from the time the MYLumion project was created.
3. MYLumion is provided on a ‘fair use’ basis. This means that a maximum of 10 panorama projects and 10 image projects can be in use at any one time.
It also means that if more projects are uploaded, the older projects (both Panorama and Image projects) will be removed automatically from the relevant MYLumion account.
4. The usage data of projects is logged in a Lumion database and may be used for usage analysis reasons.
Projects are available via a randomly generated unique link.
5. Projects are not password protected.

Open Street Maps (OSM) Beta functionality
Act-3D has made a BETA version of Open Street Maps (OSM) functionality available since Lumion version 7.0. This makes use of the online ‘Open Street Maps’ service which is provided by a third party, which is independent of Lumion or ACT-3D. As such, the functionality is dependent on the service and data provided by the operators of the Open Street Maps service. The BETA status means the OSM functionality in Lumion is
still under development. This Agreement offers ‘as is’ use of OSM free of charge. Act-3D offers no support and accepts no liability in any form regarding the use of OSM.
Act-3D may discontinue or change the OSM project at any time without any obligation to compensate license holders.

Software from third party suppliers
Act-3D B.V. provides you with software from third parties. The (license) terms imposed by such third parties in relation to the software shall apply, notwithstanding any varying provisions in this license agreement. By installing, copying or using Lumion you agree to be bound to the hereunder mentioned terms imposed by those third parties.

FFMPEG
Lumion utilises the FFmpeg video application Copyright (c) 2000-2017 Fabrice Bellard, et al.) for part of the output process.
FFmpeg is free software licensed under the GNU Lesser General Public License LGPL v2.1
(see: https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html for more details) FFmpeg is a trademark of Fabrice Bellard, originator of the FFmpeg project. The source code of FFmpeg and compile information, as used in Lumion, is included in the installation under /Src/FFmpeg

Exiv2
Lumion utilises the Exiv2 software for some rendering processes.
Exiv2 is free software and can redistributed and/or modified under the terms of the GNU General Public License
(https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html)
as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.
Exiv2 is distributed without any warranty or implied warranty of
merchantability or fitness for a particular purpose.

AUTODESK® RealDWG
Lumion includes Autodesk® RealDWG by Autodesk, Inc., Copyright © 1998-2017 Autodesk, Inc. All rights reserved.

FMOD Sound system
Lumion includes the FMOD Sound System, copyright © Firelight Technologies Pty, Ltd., 1994-2017.

Content copyright
Some content in the Model Library of Lumion is third party copyrighted or contains trademarked images, logos, brand names or similar. Distribution agreements have been struck between Act-3D b.v. and the suppliers of these models, which in principle, allows their use in rendered outputs from Lumion.
However, there might be local legal restrictions applicable on the usage of such library objects and these may require additional licensing, rights, permissions, releases, or clearances. In any such cases, it is the
responsibility of the user to determine, whether additional licensing, rights, permissions, releases, or clearances are necessary.

CGTextures
One or more textures on 3D models in the Model Library in Lumion have been created with images from CGTextures.com. These images may not be redistributed by default. Please visit www.cgtextures.com for more information.

Other textures
One or more textures on 3D models in the Model Library in Lumion have been created with images from https://goodtextures.deviantart.com/
One or more textures on 3D models in the Model Library in Lumion have been created with images from:
https://goodtextures.deviantart.com/art/White-Marble-Texture-01-150143876

Fonts
The following fonts which are embedded in Lumion are licensed under the SIL Open Font License, version 1.1: Abril, Dosis, Great Vibes, IM Fell, League
Gothic, Libre Baskerville, Lobster and Playfair.

The following font which is embedded in Lumion is licensed under the Apache License, version 2.0 (see https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.txt): Permanent Marker.

OpenCV
Copyright (C) 2016, OpenCV Foundation, all rights reserved.
Copyright (C) 2016-17, Itseez Inc., all rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the names of the copyright holders nor the names of the contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

This software is provided by the copyright holders and contributors “as is” and any express or implied warranties, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose are disclaimed.
In no event shall copyright holders or contributors be liable for any direct, indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages (including, but not limited to, procurement of substitute goods or services;
loss of use, data, or profits; or business interruption) however caused and on any theory of liability, whether in contract, strict liability, or tort (including negligence or otherwise) arising in any way out of the use of this software, even if advised of the possibility of such damage.

Curl
Copyright (c) 1996 – 2016, Daniel Stenberg, daniel@haxx.se, and many contributors. All rights reserved.

Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies.

The software is provided “as is”, without warranty of any kind, express or implied, including but not limited to the warranties of merchantability, fitness for a particular purpose and non infringement of third party rights. in no event shall the authors or copyright holders be liable for any claim, damages or other liability, whether in an action of contract, tort or otherwise, arising from, out of or in connection with the software or the use or other dealings in the software.

Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization of the copyright holder.

OpenStreetMap
Lumion uses data from OpenStreetMap which is available under the Open Database Licence. The terms are available here: www.openstreetmap.org/copyright
Map data © OpenStreetMap contributors.

Libtess2
Lumion uses Libtess2: https://github.com/memononen/libtess2
It is licensed under the SGI Free Software License B (V2.0, Sept. 18, 2008).
Copyright (C) Silicon Graphics, Inc. All Rights Reserved. Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the “Software”), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so.
Link to license: https://oss.sgi.com/projects/FreeB/SGIFreeSWLicB.2.0.pdf

The software is provided “As is”, without warranty of any kind, express or implied, including but not limited to the warranties of merchantability, fitness for a particular purpose and noninfringement. In no event shall silicon graphics, inc. Be liable for any claim, damages or other liability, whether in an action of contract, tort or otherwise, arising from, out of or in connection with the software or the use or other dealings in the software.

Clipper
Lumion uses Clipper: https://www.angusj.com/delphi/clipper.php
It is licensed under the Boost Software License (V1.0, Aug. 17, 2003).

Permission is hereby granted, free of charge, to any person or organization obtaining a copy of the software and accompanying documentation covered by this license (the “Software”) to use, reproduce, display, distribute, execute, and transmit the Software, and to prepare derivative works of the Software, and to permit third-parties to whom the Software is furnished to do so, all subject to the following:

The copyright notices in the Software and this entire statement, including the above license grant, this restriction and the following disclaimer, must be included in all copies of the Software, in whole or in part, and all derivative works of the Software, unless such copies or derivative works are solely in the form of machine-executable object code generated by a source language processor.

The software is provided “As is”, without warranty of any kind, express or implied, including but not limited to the warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. In no event shall the copyright holders or anyone distributing the software be liable for any damages other liability, whether in contract, tort or otherwise, arising from, out of or in connection with the software or the use or other dealings in the software.

Používání programu Lumion a služeb s produktem souvisejících se řídí podmínkami koncového uživatele (EULA) výrobce – společnosti ACT-3D – dostupné zde: https://lumion.com/eula.html Také se Vám objeví při prvním spuštění programu, kdy máte možnost je potvrdit, nebo program nepoužívat.